8 клас, тести

Варіант І
1. Ковалентним називається зв’язок, що утворюється:
а) йонами; б) спільною електронною парою;
в) йонами та спільною електронною парою.
2. Валентність атома Оксигену в оксидах дорівнює:
а) ІІ; б) І; в) 0.
3. Дано рівняння реакції: Zn+2HCl = ZnCl2+H2. Які зв’язки утворюються між атомами цих сполук? Зобразіть схему утворення молекули Цинк хлориду.
4. Найбільш полярним є ковалентний зв’язок між атомами:
а) H-Cl; б)H-N; в)H-S. Чому?
5. Елемент з електронною формулою 1s22s22p63s23p3 виявляє валентність в оксиді ____, в леткій сполуці з Гідрогеном ____.
6. Визначте вид хімічного зв’язку і тип кристалічних граток у сполуках: N2, HF, NH3, CH4, H2S, KCl.
7. Охарактеризуйте елемент № 19
8. Елемент головної підгрупи ІІ групи масою 3,6 г повністю прореагував під час нагрівання з азотом, об’ємом 1,12 л (н.у.). Визначте цей елемент. Складіть схему будови атома, електронну формулу.
9.   Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:
AgNO3
NaOH
BaO
HCl
Fe
CaO
H2SO4
K2CO3
Cu(OH)2

10. Розрахуйте кількість речовини (моль) ферум сульфіду, утворено­го при нагріванні 6,4 г сірки та  заліза


11.Обчисліть ступені окиснення
CO2, CuO, HNO3, N2O, KOH


Варіант ІІ
1. Йонним називається хімічний зв’язок, що утворюється:
а) електростатичним притяганням між йонами;
б) спільною електронною парою;
в) йонами та спільною електронною парою.
2. Як визначити валентність атомів у простих речовинах?
3. Дано рівняння реакції: 2CuS+O2=2Cu+SO2. Які зв’язки утворюються між атомами цих сполук? Зобразіть схему утворення молекули Купрум сульфіду.
4. Вкажіть ряд, в якому наведені лише неполярні молекули:
а) N2; PH3; H2. б) N2; O2; J2.
в) N2; H2O; NH3.
5. Елемент з електронною формулою 1s22s22p63s23p5 виявляє валентність в оксиді ____, в леткій сполуці з Гідрогеном ____.
6. Визначте тип хімічного зв’язку і тип кристалічних граток у сполуках: SO3, NCl3, ClF3, Br2, H2O, NaCl.
7. Охарактеризуйте елемент № 17.
8. Оксид елемента головної підгрупи ІІ групи масою 2.8 г повністю розчинився в хлорид ній кислоті масою 3,65 г. Визначте цей елемент. Складіть схему будови атома, електронну формулу.
9. Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:
H2SO4
K2O
Ni(OH)2
Mn
Fe(NO3)2
SO3
H3PO4
BaCl2
KOH

10. Розрахуйте кількість речовини (моль) цинк хлориду, утвореного при взаємодії  цинку з 0,6 моль хлороводневої кислоти:

11.Обчисліть ступені окиснення

 ZnO, Cu(OH)2, FeCl2, Pb(NO3)2, CO

Варіант ІІІ
1. Речовина з молекулярною формулою F2, утворена хімічним зв’язком:
а) йонним; б) ковалентним полярним;
в) ковалентним неполярним.
2. Валентність лужних металів дорівнює:
а) І, б) ІІ, в) 0.
3. У вузлах атомних кристалічних граток розміщені:
а) полярні і неполярні молекули; б) атоми неметалів;
в) позитивно заряджені йони металів і негативно заряджені йони неметалів.
4. Дано рівняння реакції: Н2S+O2 = H2O+S. Які зв’язки утворюються між атомами цих сполук? Зобразіть схему утворення молекули води.
5. Вкажіть ряд, в якому наведено лише йонні сполуки:
а) KCl; ZnBr2; Al2O3; б) HF; SO3; H2SO4;
в) K2SiO3; NO2; HBr.
6. Визначте вид хімічного зв’язку і тип кристалічних граток у сполуках: CO2, PH3, H2, OF2, O2, KF.
7. Охарактеризуйте елемент № 15.
8. У реакції з елементом головної підгрупи ІІІ групи масою 5,4 г повністю прореагував хлор об’ємом 6,72 л. Визначте цей елемент. Складіть схему будови атома, електронну формулу.
9. Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:
AgNO3
NaOH
BaO
HCl
Fe
CaO
H2SO4
K2CO3
Cu(OH)2

10. Розрахуйте кількість речовини (моль) фосфор(У) оксиду, утворе­ного при взаємодії  0,4 моль фосфору та  кисню:

11.Обчисліть ступені окиснення

H2O, Na2S, BaO, Ca(OH)2, SO2
Варіант ІV
1. Речовина з молекулярною формулою NH3, утворена хімічним зв’язком:
а) йонним; б) ковалентним полярним;
в) ковалентним неполярним.
2. Валентність галогенів в оксидах  дорівнює:
а) І, б) VIІ, в) 0.
3. У вузлах металічних кристалічних граток розміщені:
а) полярні і неполярні молекули; б) атоми металів;
в) позитивно заряджені йони металів і негативно заряджені йони неметалів.
4. Дано рівняння реакції: НgO = O2+Hg. Які зв’язки утворюються між атомами цих сполук? Зобразіть схему утворення молекули Меркурій оксиду.
5. Вкажіть ряд, в якому наведено лише йонні сполуки:
а) K2SiO3; NO2; HBr ; б) N2; H2O; NH3; в) KCl; ZnBr2; AlCl3.
6. Визначте вид хімічного зв’язку і тип кристалічних граток у сполуках: SO2, NH3, Cl2, SnO2, O2, CaF2.
7. Охарактеризуйте елемент № 13.
8. Відносна молекулярна маса вищого оксиду елемента VI групи за воднем – 40. Масова частка Оксисену в ньому – 60%. Визначте елемент. Складіть схему будови атома, електронну формулу.
9.Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:
H2SO4
K2O
Ni(OH)2
Mn
Fe(NO3)2
SO3
H3PO4
BaCl2
KOH

10.  Розрахуйте кількість речовини (моль) цинк хлориду, утвореного при взаємодії  цинку з 0,2 моль нітратної кислоти:
11.Обчисліть ступені окиснення

 а) SiO2, Ca(OH)2, PbO, FeCl2, H2O
                                                Варіант-1
                                                   1 рівень
1.  Виберіть формулу кислоти, що може утворювати кислі солі:
а)  HNO2;
бHNO3;
вН2СО3;
гНСІ.
2.  Виберіть хімічний елемент, що обов'язково входить до складу кислот:
аГідроген; в) Сульфур;
бОксиген; гНітроген.
3.  Виберіть речовину, з якою взаємодіє силіцій(ІУ) оксид:
а) йод(У) оксид;
б) сульфур(УІ) оксид;
в)  вода;
гкальцій оксид.
4. Виберіть хімічну ознаку кислотного оксиду за здатністю взаємо­діяти:
аз основними сполуками;
б) з кислотними сполуками;

                                                    2 рівень
5.Виберіть речовину, з якою взаємодіє натрій гідроксид:
а) калій нітрат;
б) ферум(ІІ) гідроксид;
в) аргентум нітрат;
г) барій сульфат.
6Виберіть речовину, з якою взаємодіє калій сульфат:
анатрій хлорид;
ббарій хлорид;
вкалій нітрат;
г) хлоридна кислота.
7,  Встановіть відповідність класу сполуки її формулі.
Клас сполуки:                                   Хімічна формула:
1) кислотний оксид;                         а) СгО;
2) амфотерний оксид;                      б) СгО3;
3) основний оксид;                           в) Сг2О3;
4) пероксид;                                     г) СгО5.
5)  несолетворний оксид.
8.  Встановіть відповідність між формулою речовини та молярною масою.
Формула речовини:                          Молярна маса, г/моль:
1)Н3РО4;                                           а) 90;        д)135
2)  Fe(OH)2;                                         б) 200;
3) СаВг2;                                            в) 65;
4)  NaBrO2.                                          г) 98;
                                            3 рівень

9.  Встановіть відповідність між формулами гідроксиду та оксиду.
Формула оксиду:                               Формула гідроксиду:
1)  ЕО;                                                 а) Н2ЕО4;
2)  ЕО3;                                               б) Е(ОН)2 або Н2ЕО2;
3)  Е2О3;                                              в) Е(ОН)3 або Н3ЕО3;
4)  ЕО2;                                                г) Н2ЕО3 або Н4ЕО4.
5)  Е2О.
10.  Розрахуйте кількість речовини (моль) ферум сульфіду, утворено­го при нагріванні 6,4 г сірки та 5,6 г заліза:
а)  0,1;
б)  0,2;
в)  1,4;
г)  1,0.
11. Виберіть речовини А і В для здійснення перетворень згідно зі схемою залізо -> А -> В -» ферум(ii) нітрат:
а)  Fe(NO3)3;
б)  FeSO4;
вFe(OH)2; r)Fe;
д) N2O3;е) FeO; є) Fe2O3
                                            Варіант-2

                                                      1 рівень

1.  Виберіть хімічну ознаку основного оксиду за здатністю взаємодіяти:
а) тільки з солями;
б) з кислотними сполуками;
вяк із кислотними, так і з основними сполуками;
гз водою.
2. Виберіть визначення оксиду:
а) сполука, до складу якої входить Оксиген;
б) сполука, яка утворюється в результаті згоряння речовин;
вбінарна сполука, яка містить Оксиген із ступенем окиснення -2;
г) бінарна сполука, яка містить Оксиген
3.  Встановіть відповідність формул кислот оксидам.
Кислотний оксид:                             Кислота:
1) SO2;                                              a) H2SO4;
2)  SO3;                                              б) H2SO3;
3) Р2О3;                                             в) Н4 Р2О7.
4)  Р2О5.
4.  Виберіть речовину, з якою взаємодіє кальцій оксид:
айод(У) оксид;
бнатрій оксид;
в) ферум(ІІ) оксид;
гбарій оксид.
                                                              2 рівень

5,  Виберіть речовину, з якою взаємодіє купрум(ІІ) гідроксид:
а) натрій нітрат;
б) хром(ІІІ) гідроксид;
внітратна кислота;
гбарій сульфат.
6Розрахуйте кількість речовини (моль) цинк хлориду, утвореного при взаємодії 0,2 моль цинку з 0,6 моль хлороводневої кислоти:
а) 0,2;
б)  0,3;
в)  0,6;
г) 0,8.
7. Виберіть речовини А і В для здійснення перетворень згідно зі схемою сірка -> А -> В -» натрій сульфат:
а) SO2;
б) Na2SO4;
вNa2CO3; r)S;
д) FeS;е) SO3; є) H2SO4.
8.  Встановіть відповідність між відносною молекулярною масою та хімічною формулою.
Хімічна формула:                              Відносна молекулярна маса:
1)H2SiO3;                                          a) 222;
2)  Fe(OH)2;                                         б) 202;
3) Си2(ОН)2СО3;                                в) 107;
4)  Na2B4O7;                                        г) 78.
                                                 3 рівень
9Виберіть речовини А, В і С для здійснення перетворень згідно зі схемою гідроксид (А) -» амфотерний оксид (В) -> сіль (С):
а) Аі(ОН)3;
бFeO;
в) АІСІ3;
гFeSO4;д) H2SO4;е) Fe(OH)2; є) АІ2О3.
10.  Встановіть відповідність між об'ємом газу та його масою.
Об'єм газу (н. у.):                              Маса, г:
1)224млСІ2;                                    а) 0,34;
2)0,448лО2;                                    б)15,00;
3) 67,2 л N2;                                       в) 0,64;
4)  11,2л NO.                                      г)0,71;
д) 84,00.

                                                             Варіант-3
                                                            1 рівень
1. Виберіть хімічний елемент, що обов'язково входить до складу оксидів:
аНітроген;
б)  Карбон;
вОксиген;
г)  Гідроген.
2.  Виберіть хімічну ознаку основи за здатністю взаємодіяти:
а) з основними сполуками;
бз кислотними сполуками;
в) як із кислотними, так і з основними сполуками;
г) з водою.
3.Виберіть відповідь, яка визначає склад кислоти як сполуки, що містить:
акатіони Гідрогену та кислотний залишок;
бкислотний залишок і гідроксильні групи;
вкатіони металу та гідроксильні групи;
гкатіони Гідрогену та гідроксильні групи.
4.  Виберіть речовину, з якою взаємодіє алюміній оксид:
анатрій хлорид;
б) сульфур(УІ) оксид;
в)  вода;
г) барій сульфат.

                                                       2 рівень
5.  Виберіть речовину, з якою взаємодіє цинк гідроксид:
а) натрій хлорид;
б) сульфур(УІ) оксид;
в) вода;
г) барій сульфат.
6.  Виберіть речовину, з якою взаємодіє цинк хлорид:
анатрій гідроксид;
б) хром(ІІІ) гідроксид;
внітратна кислота;
гбарій нітрат.
7.  Встановіть відповідність формул основ оксидам.
Оксид:                                               Основа:
1)FeO;                                              a)Fe(OH)2;
2)  Fe2O3;                                           б) Cr(OH)3;
3) СЮ;                                              в) Fe(OH)3.
4) Cr2O3.                                                           
8.  Виберіть речовини А і В для здійснення перетворень згідно зі схемою кальцій карбонат ~> А -> В -> кальцій нітрат:
а) СаО;
б) СаСО3;
вHNO3; r)N2;
д) Ca(NO3)2; є) СаСІ2.
                                          3 рівень
 9. Розрахуйте кількість речовини (моль) фосфор(У) оксиду, утворе­ного при взаємодії  0,4 моль фосфору та 1,5 моль кисню:
а)  0,4;
б)  0,3;
в)  1,5;
г)  0,2.
10.  Виберіть речовини А і В для здійснення перетворень згідно зі схе­мою Си -> А -> В -> Cu(NO3)2:
аСи(ОН)2;
бCuSO4;"
вCuS.
11.  Встановіть відповідність між масою та кількістю речовини.
Маса речовини, г:                             Кількість речовини, моль:
1)196rH2SO4;                                 a) 2,0;
2)20rNaOH;                                    6)10,0;
3)  585 г NaCI;                                     в) 0,5;
4)  20 г СаСО3.                                   г) 0,2;
                                                                 Д)0,1.
                      

                              
                                                    Варіант-4        

                                                             1 рівень
1.  Виберіть формулу основного оксиду:
а)  FeO;
бСЮ3;
в) АІ2О3;
г)  SO2.
2.  Виберіть твердження, яке відповідає визначенню кислотних окси­дів як ангідридів кислот:
а) один із способів добування кислотних оксидів —додавання води до неметалів;
бодин із способів добування кислотних оксидів виділення води з відповідних кислот;
віз них отримують кислоти;
греагують із водою.
3.Виберіть відповідь, яка визначає склад основи як сполуки, що містить:
акатіон металу та кислотний залишок;
бкислотний залишок і гідроксильні групи;
вкатіон металу та гідроксильні групи;
гкатіони Гідрогену та кислотний залишок.
4.  Виберіть речовину, з якою взаємодіє калій хлорид:
анатрій нітрат;
б) силіцій оксид;
в) аргентум нітрат;
г) барій сульфат.
                                              2 рівень
5.  Виберіть речовину, з якою взаємодіє цинк гідроксид:
а) натрій хлорид;
б) сульфур(УІ) оксид;
в) вода;
г) барій сульфат.
6.  Виберіть речовину, з якою взаємодіє сірководень:
анатрій хлорид;
бкупрум(ІІ) хлорид;
в) хлоридна кислота;
г) барій сульфат.
7.  Встановіть відповідність між хімічною формулою та валентністю Хлору. Хімічна формула:                              Валентність Хлору:
1)NaCIO;                                           a) VI;
2)  NaCIO2;                                          б) V;
3)  NaCIO3;                                          в) III;
4)  NaCIO4.                                          г) І;
Д) VII.
8.  Встановіть відповідність між формулами гідроксиду та оксиду.
Формула оксиду:                               Формула гідроксиду:
1)  Е2О5;                                              а) НЕО3 або Н3ЕО4;
2)  Е2О;                                               б) НЕО або ЕОН;
3)  Е2О7;                                              в) НЕО4 або Н5ЕО6. 4)Е2О3.
                                         3 рівень
9.  Розрахуйте кількість речовини (моль) цинк хлориду, утвореного при взаємодії 0,2 моль цинку з 0,6 моль хлороводневої кислоти:
а) 0,2;
б)  0,3;
в)  0,6;
г) 0,8.
10. Виберіть речовини А і В для здійснення перетворень згідно зі схемою кальцій фосфат -> А -» В -> натрій фосфат:
а) NaOH;
б) Са3(РО4)2;
вН3РО4; г)Р;
Д) НСІ; є) Na3PO4; є) Р2О5.
11Встановіть відповідність між об'ємом газу та кількістю молекул.
Об'єм газу (н. у.):                              Кількість молекул:
1)224млСІ2;                                     а) 1,8x1024;
2)0,448лО2;                                     б) 9,0 х 1023;
3)67,2лN2;                                       в) 6,0x1021;
4) 11,2л NO.                                      г)1,2хЮ22;
д)3,0х 1023.


В-1
1.Знайдіть неправильне твердження
а) Хімічний зв'язок—це зв'язок між атомами, що забезпечує існування речовин з чітко визначеним складом
б) Хімічний зв'язок—це зв'язок, який виникає між атомами за рахунок неспарених електронів або за донорно-акцепторним механізмом
в) Хімічний зв'язок—це зв'язок, що виникає між атомами, які відрізняються своєю електронегативністю
г) Завдяки утворенню хімічних зв'язків досягається завершеність зовнішнього електронного шару атома
2. Які електрони називаються валентними?
а) ті, що беруть участь в утворенні хімічних зв'язків
б) електрони зовнішнього енергетичного рівня
в) загальна кількість електронів у атомі
г) електрони останнього і передостаннього електронного шару
3. Скільки електронів може міститися на зовнішньому енергетичному рівні?
а) 1-2                             в) 1-8
б) 8-10                           г) 1-18

4. Як називається формула, утворена з хімічних знаків та крапок, що позначають електрони зовнішнього енергетичного рівня
а) хімічна                              в) структурна
б) емпірична                         г) електронна

5. У речовинах якого ряду наявний лише ковалентний зв’язок?
а) Na, H2, HF, NaOH, H2O
б) H2O, O2, H3PO4, NH4OH, NH3
в) CuCl2, NaOH, HCl, O3, P2O5
г) HCl, NaCl, Cl2, H2O, NaOH

6. У якому ряду позитивний ступінь окиснення елемента дорівнює +2?
а) SiO2, Ca(OH)2, PbO, FeCl2, H2O
б) CO2, CuO, HNO3, N2O, KOH
в) ZnO, Cu(OH)2, FeCl2, Pb(NO3)2, CO
г) H2O, Na2S, BaO, Ca(OH)2, SO2

7. Які елементи у сполуках завжди мають позитивний ступінь окиснення?
а) Гідроген                         в) Гідроген і метали
б) метали                            г) галогени
Тема №4. Хімічний зв'язок і будова речовини
В-2
1. У якому напрямку зростає електронегативність хімічних елементів у періодичній системі?
а) зліва направо і знизу вгору
б) зліва направо і згори вниз
в) справа наліво і знизу вгору
г) справа наліво і згори вниз
2.Зазначте пару елементів, що мають однакову кількість неспарених електронів на зовнішньому електронному шарі
а) Na і Cl                              в) Al і P
б) Na і O                               г) Li і C
3.У що перетворюються атоми, віддаючи електрони?
а) в катіони                      в) в ізотопи
б) в аніони                       г) в радіонукліди
4.Який хімічний зв’язок називається ковалентним?
а) утворений за допомогою спільних електронних пар
б) який виникає між атомами хімічних елементів, які різко відрізняються своєю електронегативністю
в) який виникає між атомами елементів, що не дуже відрізняються своєю електронегативністю
г) зв’язок, утворений за допомогою спільних електронних пар, які рівновіддалені від ядер обох атомів
5.У речовинах якого ряду наявний лише ковалентний зв’язок?
а) Na, H2, HF, NaOH, H2O
б) H2O, O2, H3PO4, NH4OH, NH3
в) CuCl2, NaOH, HCl, O3, P2O5
г) HCl, NaCl, Cl2, H2O, NaOH
6.Які частинки перебувають у вузлах кристалічної решітки води?
а) атоми                в) йони
б) молекули          г) катіони та аніони

7.Знайдіть неправильне твердження
а) металічні елементи у сполуках із неметалами завжди мають позитивний ступінь окиснення
б) неметалічні елементи у сполуках із металами завжди мають негативний ступінь окиснення
в) ступінь окиснення елементів у простій речовині завжди дорівнює нулю
г) Гідроген у сполуках завжди має ступінь окиснення +1

 Тема: Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома
Варіант – 1


1. Із яких орбіталей складається перший електронний шар?

a) s і р; б) лише з s; в) р і d; г) f і d

2. Яке максимальне число електронів може перебувати на другому електронному шарі?

а) 18; б) 2; в) 8; г) 32.

3. Вкажіть елемент, електронна конфігурація зовнішнього електронного шару якого 3s23p4

а) Фосфор; б) Карбон; в) Силіцій; г) Сульфур.

4. Вкажіть число електронів у йоні Магнію Mg2+.

а) 12; б) 10; в) 8; г) 14

5. Вкажіть електронну конфігурацію елемента, що належить до 2 періоду IV групи

a) 1s22s22p4; б) 1s22s22p0; в) 1s22s22p2; г) 1s22s22p6

6. Вкажіть йон, який має електронну конфігурацію інертного газу.
а) Са+; б) О2–; в) Сu+; г) Sn2+

7. Вкажіть
електронну формулу йону СІ.

а) 2s22p63s23p4; в) 1s22s22p63s23p6;

б) 1s22s22p63s23p5; г) 1s22s22p6

8. 
Вкажіть головне квантове число для зовнішнього електрона атома Талію (№ 81)

а) 1; б) 3; в) 5; г) 6

9. Магнітне квантове число для зовнішнього електрона атома Стануму (№ 50) дорівнює

а) –1; б) 0; в) 1; г) 4

10. Спінове квантове число для зовнішнього електрона атома Цезію (№ 55) дорівнює

а) –½; б) ¼; в) ½; г) ¾


 Тема: Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома
Варіант – 2


1. Із яких орбіталей складається другий електронний шар?

a) s і р; б) лише з s; в) р і d; г) f і d

2. Яка максимальна кількість електронів може міститись на s-орбіталі?
а) 4; б) 2; в) 6; г) 8.

3. Вкажіть елемент, електронна конфігурація зовнішнього електро­нного шару якого 4s24p5

а) Хлор; б) Бром; в) Селен; г) Сульфур.

4. Вкажіть електронну конфігурацію елемента, що належить до 4 періоду V групи.

а) 1s22s22p63s23p64s24p5; в) 1s22s22p63s23p63d104s24p5;

б) 1s22s22p63s23p63d104s24p3; г) 1s22s22p63s23p64s24p3

5. Вкажіть атоми та йони, в яких однакове число електронів.
а) Н і Ne; б) Аг і К+; в) Н+ і Не; г) Li+ і Аг.

6. У якій групі розташований елемент, у якого до завершення зовнішнього електронного шару не вистачає двох електронів?

а) II; б) VII; в) VI; г) V.

7. Вкажіть елемент, у якого зовнішній електронний шар завершений.
a) Na; б) К; в) Ne; г) Mg.

8. Головне квантове число для зовнішнього електрона атома Селену (№ 34) дорівнює

а) 1; б) 3; в) 4; г) 6

9. Магнітне квантове число для зовнішнього електрона атома Алюмінію (№ 13) дорівнює

а) –1; б) 0; в) 1; г) 3

10. Спінове квантове число для зовнішнього електрона атома Галію (№ 31) дорівнює

а) –½; б) ¼; в) ½; г) ¾

І  варіант 
1. Скільки  нейтронів  містить  ядро  атома  елемента  №18
а) 22        б) 8          в) 3          г) 4.
2.  Порядковий  номер  елемента  Калію:
а) 19       б)20         в)39         г) 40
3.  Назвіть  кількість  нейтронів  у  ядрі  атома  Хлору:
а)24        б)52         в)28         г) 17
4.  Вкажіть  кількість протонів  Фосфору
а) 31       б) 15       в) 16        г) 21
5.  Укажіть  протонні  числа елементів, що  належать  до  однієї  підгрупи  елементів:
а) 13, 14          б) 13, 21       в)  13,31        г) 13, 33.
6.   Вкажіть  кількість  електронів   в атомі Ферумі:
а) 56               б) 26             в)  55             г)  30
7.   Вкажіть  заряд  ядра  атома Феруму:
а)  56             б) 30               в)22              г) 26
8.  Вкажіть протонні  числа елементів, що  відносяться до  одного періоду:
а) 20 і 31       б) 21 і 11        в) 4 і 14        г) 3 і 33
9.  Нейтрони – це частинки  . . .
а) із позитивним зарядом      б) без заряду      в) із негативним зарядом
10. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться у V групі, відносна молекулярна  наса  вищого  оксиду 108
А) N              б) P               в) As              г) K

ІІ варіант
1. Скільки  нейтронів  містить  ядро  атома  елемента  № 16
а) 22        б) 8          в) 3          г) 4.
2.  Порядковий  номер  елемента   Натрію:
а) 11       б)20         в)39         г) 40
3.  Назвіть  кількість  нейтронів  у  ядрі  атома  Алюмінію:
а)14        б)52         в)28         г) 17
4.  Вкажіть  кількість протонів  Фосфору
а) 31       б) 15       в) 16        г) 21
5.  Укажіть  протонні  числа елементів, що  належать  до  однієї  підгрупи  елементів:
а) 13, 14          б) 13, 21       в)  13,31        г) 13, 33.
6.   Вкажіть  кількість  електронів   в атомі  Сульфуру:
а) 14               б) 15             в) 16              г) 17
7.   Вкажіть  заряд  ядра  атома Феруму:
а)  56             б) 30               в)22              г) 26
8.  Вкажіть протонні  числа елементів, що  відносяться до  одного періоду:
а) 12 і 20       б) 12 і 14        в) 12 і  4        г)12 і 19
9.  Протони – це частинки  . . .
а) із позитивним зарядом      б) без заряду      в) із негативним зарядом
10. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться у V групі, відносна молекулярна  наса  вищого  оксиду 62
А) Nа             б) P               в) Ag              г) K
 Дидактичні матеріали з хімії по темі: Періодичний  закон  і періодична  система Д.І. Менделєєва
 І  варіант
1. Вкажіть  число груп  в періодичній системі Д.І Менделєєва
а) 2           б) 4              в) 8                г) 6
2  Вкажіть число  малих періодів
а) 1          б) 2              в) 3               г) 4
3.  Елемент  з  порядковим  номером  12 утворює оксид  типу
а)  R2О     б) R2О3       в) RО            г)R2О5
4.  Вкажіть  порядкові  номери  елементів, що належать  до однієї групи        6, 16, 22
а) 6 і  16      б) 6  і  22      в)16  і  22
5.  Вкажіть  порядкові  номери  елементів, що належать  до  одного  періоду
а) 19 ;  б) 18;  в) 29
1) б,в              2) а,в              3) а,б
6. В якому   періоді  розміщений  Мg
а)II            б) III           в) V         г) IV
7. Вкажіть елемент, що  належить  до  побічної  підгрупи:
а) Sr          б) P               в) Sc            г) F
8. Вкажіть  елемент, розташований  у  ІII  періоді,  ІІ групі
а) Mg            б) S                 в)Cr                г)Zn
9.  Вкажіть  формулу   водневої  сполуки   елемента  №16
а)RH4           б) RH            в) RH              г) H2R
10.  Назвіть елемент за такими даними: знаходиться  в І групі, відносна  молекулярна  маса  гідроксиду  40.
а) Na           б)K                 в)Cu                г) Li

ІІ варіант
1. Вкажіть  число  періодів  в періодичній системі Д.І Менделєєва
а) 2            б) 5              в) 7                г) 9
2  Вкажіть число  великих  періодів
а) 4            б) 5              в) 6               г) 7
3.  Елемент  з  порядковим  номером  13  утворює оксид  типу:
а) R2О3       б) RО         в)  R2О         г)R2О5
4.  Вкажіть  порядкові  номери  елементів, що належать  до однієї групи        14, 32, 22
а) 14 і  32      б) 14  і  22      в)22  і  32
5.  Вкажіть  порядкові  номери  елементів, що належать  до  одного  періоду
а) 17 ;  б) 27;  в) 30
1) а,в              2) б,в              3) а,б
6.  В якому   періоді  розташований  Ca
а)II            б) III           в) V         г) IV
7.  Вкажіть елемент, що  належить  до  головної   підгрупи:
а) Mo        б) Cr           в) Sc         г) F
8.  Вкажіть  елемент, розташований  у  ІІ  періоді,  IІІ групі
а) B            б) Mg         в) Al         г)Na
9.  Вкажіть  формулу   водневої  сполуки   елемента  №7
а)RH4           б) RH            в) RH              г) H2R
10.  Назвіть елемент за такими даними: знаходиться  в І групі, відносна  молекулярна  маса  гідроксиду  81.
а) Na           б)K                 в)Cu                г) Li8 клас Контроль знань Варіант 1
1. Вкажіть формулу сульфатної кислоти:
А) H2SO3;  Б) H2SO4;  В) H2S;  Г) H2SiO3.
2. Запропонуйте розташування металів у порядку зменшення активності взаємодії із кислотами:
А) Mn;  Б) Mg;  В) Fe;  Г) Sn.
3. Вкажіть у який колір забарвлюється лакмус у розчині сульфатної кислоти:
А) червоний;  Б) рожевий;  В) жовтий;  Г) синій.
ІІ рівень
4. Встановіть відповідність між класифікацією оксиду та його формулою:
1) кислотний;                     А) Fe2O3;  Г) SiO2.
2) основний;                        Б) SO3;
3) амфотерний.                   В) FeO;
5. Віднайдіть відповідність між типом реакції та схемами рівнянь реакцій:
1) заміщення;     2) обміну.                                             А) Zn + H3PO4 Б) Fe(OH)2 + SO3
В) MgO + HCl →        Г) HBr + Al →           
6. Із запропонованого переліку випишіть і назвіть оксиди:
NaOH,  CO2,   H2SiO3,   CH4,   H3PO4,   N2O,   K2SO4,   P2O3,  H2SO3,  SiO2,  HBr
ІІІ рівень
7. Допишіть і урівняйте рівняння реакцій:
Zn + HCl →                                          Na2O + H2O →                      
SO3+ H2O →                                         K2O + HCl →             
Ca + H2SO4 →                                        MgO + H2SO4 →       
8. Обчисліть об’єм водню, який виділяється під час взаємодії кальцію кількістю речовини 2,5 моль з сульфатною кислотою.
А) 1 моль;  Б) 1,5 моль;  В) 3 моль;  Г) 6 моль.
ІV рівень
9. Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою: S → SO2 → H2SO3
Варіант 2
І рівень
1. Вкажіть формулу основного оксиду:
А) Al2O3;  Б) CO2;  В) CaO;  Г) SO2.
2. Вкажіть сполуку, яка не взаємодіє з сульфур ( VІ ) оксидом:
А) MgO;  Б) H2O;  В) Fe(OH)2;  Г) CO2.
3. Запропонуйте розташування металів у порядку збільшення активності взаємодії із кислотами:
А) Zn;  Б) Cr;  В) Na;  Г) Ni.
 ІІ рівень
5. Запропонуйте відповідність між класифікацією кислоти та її назвою:
1) одноосновна;                           А) хлоридна кислота;    Г) ортофосфатна кислота.
2) двохосновна;                            Б) сульфатна кислота;
3) трьохосновна.                          В) нітритна кислота;
6. Віднайдіть відповідність між типом реакції та схемами рівнянь реакцій:
1) заміщення;   2) обміну.                           А) K2O + H3PO4 →      Б) Mg(OH)2 + HI→     В) Fe + HCl Г) Mg + H2SO4 →     
7. Із запропонованого переліку випишіть і назвіть кислоти:                                                                           NaOH,   CO2,   H2SiO3,   CH4,   H3PO4,   N2O,   K2SO4,   P2O3,  H2SO3, SiO2, HBr        
ІІІ рівень
8. Допишіть і урівняйте рівняння реакцій:
CaO + H2O →                           K2O + H2O →            
Mg + H2SO4 →                          CuO + H2SO4
Zn + HCl →                                          CO2 + H2O → 
 9. Обчисліть об’єм водню, який виділяється під час взаємодії магнію кількістю речовини 1,5 моль з сульфатною кислотою.
А) 1 моль;  Б) 1,5 моль;  В) 2 моль;  Г) 3 моль.
ІV рівень
10. Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою:  C → CO2 → H2CO3
Контрольна робота з хімії, ІІ семестр, 8 клас

Варіант І


1. Ковалентним називається зв’язок, що утворюється:

а) йонами; б) спільною електронною парою;

в) йонами та спільною електронною парою.


2. Валентність атома Оксигену в оксидах дорівнює:

а) ІІ; б) І; в) 0.


3. Дано рівняння реакції: Zn+2HCl = ZnCl2+H2. Які зв’язки утворюються між атомами цих сполук? Зобразіть схему утворення молекули Цинк хлориду.


4. Найбільш полярним є ковалентний зв’язок між атомами:

а) H-Cl; б)H-N; в)H-S. Чому?


5. Елемент з електронною формулою 1s22s22p63s23p3 виявляє валентність в оксиді ____, в леткій сполуці з Гідрогеном ____.


6. Визначте вид хімічного зв’язку і тип кристалічних граток у сполуках: N2, HF, NH3, CH4, H2S, KCl.


7. Охарактеризуйте елемент № 19


8. Елемент головної підгрупи ІІ групи масою 3,6 г повністю прореагував під час нагрівання з азотом, об’ємом 1,12 л (н.у.). Визначте цей елемент. Складіть схему будови атома, електронну формулу.


9. Що таке електронегативність? Який елемент періодичної системи має найвищу електронегативність.


^ Контрольна робота з хімії, ІІ семестр, 8 клас

Варіант ІІ


1. Йонним називається хімічний зв’язок, що утворюється:

а) електростатичним притяганням між йонами;

б) спільною електронною парою;

в) йонами та спільною електронною парою.


2. Як визначити валентність атомів у простих речовинах?


3. Дано рівняння реакції: 2CuS+O2=2Cu+SO2. Які зв’язки утворюються між атомами цих сполук? Зобразіть схему утворення молекули Купрум сульфіду.


4. Вкажіть ряд, в якому наведені лише неполярні молекули:

а) N2; PH3; H2. б) N2; O2; J2.

в) N2; H2O; NH3.


5. Елемент з електронною формулою 1s22s22p63s23p5 виявляє валентність в оксиді ____, в леткій сполуці з Гідрогеном ____.


6. Визначте тип хімічного зв’язку і тип кристалічних граток у сполуках: SO3, NCl3, ClF3, Br2, H2O, NaCl.


7. Охарактеризуйте елемент № 17.


8. Оксид елемента головної підгрупи ІІ групи масою 2.8 г повністю розчинився в хлорид ній кислоті масою 3,65 г. Визначте цей елемент. Складіть схему будови атома, електронну формулу.


9. Що таке квантові числа? Чим вони визначаються? Що означають?


Контрольна робота з хімії, ІІ семестр, 8 клас

Варіант ІІІ

1. Речовина з молекулярною формулою F2, утворена хімічним зв’язком:

а) йонним; б) ковалентним полярним;

в) ковалентним неполярним.


2. Валентність лужних металів дорівнює:

а) І, б) ІІ, в) 0.


3. У вузлах атомних кристалічних граток розміщені:

а) полярні і неполярні молекули; б) атоми неметалів;

в) позитивно заряджені йони металів і негативно заряджені йони неметалів.


4. Дано рівняння реакції: Н2S+O2 = H2O+S. Які зв’язки утворюються між атомами цих сполук? Зобразіть схему утворення молекули води.


5. Вкажіть ряд, в якому наведено лише йонні сполуки:

а) KCl; ZnBr2; Al2O3; б) HF; SO3; H2SO4;

в) K2SiO3; NO2; HBr.


6. Визначте вид хімічного зв’язку і тип кристалічних граток у сполуках: CO2, PH3, H2, OF2, O2, KF.


7. Охарактеризуйте елемент № 15.


8. У реакції з елементом головної підгрупи ІІІ групи масою 5,4 г повністю прореагував хлор об’ємом 6,72 л. Визначте цей елемент. Складіть схему будови атома, електронну формулу.


9. Вкажіть характеристики ковалентного зв’язку.

^ Контрольна робота з хімії, ІІ семестр, 8 клас

Варіант ІV

1. Речовина з молекулярною формулою NH3, утворена хімічним зв’язком:

а) йонним; б) ковалентним полярним;

в) ковалентним неполярним.


2. Валентність галогенів в оксидах алів дорівнює:

а) І, б) VIІ, в) 0.


3. У вузлах металічних кристалічних граток розміщені:

а) полярні і неполярні молекули; б) атоми металів;

в) позитивно заряджені йони металів і негативно заряджені йони неметалів.


4. Дано рівняння реакції: НgO = O2+Hg. Які зв’язки утворюються між атомами цих сполук? Зобразіть схему утворення молекули Меркурій оксиду.


5. Вкажіть ряд, в якому наведено лише йонні сполуки:

а) K2SiO3; NO2; HBr ; б) N2; H2O; NH3; в) KCl; ZnBr2; AlCl3.


6. Визначте вид хімічного зв’язку і тип кристалічних граток у сполуках: SO2, NH3, Cl2, SnO2, O2, CaF2.


7. Охарактеризуйте елемент № 13.


8. Відносна молекулярна маса вищого оксиду елемента VI групи за воднем – 40. Масова частка Оксисену в ньому – 60%. Визначте елемент. Складіть схему будови атома, електронну формулу.


9. Що таке ізотопи? Чим вони подібні і чим відрізняються між собою. Наведіть приклади ізотопів.
с.р. 8 кл.
  Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

AgNO3
NaOH
BaO
HCl
Fe
CaO
H2SO4
K2CO3
Cu(OH)2

Варіант 2
Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

H2SO4
K2O
Ni(OH)2
Mn
Fe(NO3)2
SO3
H3PO4
BaCl2
KOH

 Варіант 1
  Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

AgNO3
NaOH
BaO
HCl
Fe
CaO
H2SO4
K2CO3
Cu(OH)2


Варіант 2
Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

H2SO4
K2O
Ni(OH)2
Mn
Fe(NO3)2
SO3
H3PO4
BaCl2
KOH

Варіант 1
  Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

AgNO3
NaOH
BaO
HCl
Fe
CaO
H2SO4
K2CO3
Cu(OH)2

Варіант 2
Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

H2SO4
K2O
Ni(OH)2
Mn
Fe(NO3)2
SO3
H3PO4
BaCl2
KOH


Варіант 1
  Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

AgNO3
NaOH
BaO
HCl
Fe
CaO
H2SO4
K2CO3
Cu(OH)2

Варіант 2
Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

H2SO4
K2O
Ni(OH)2
Mn
Fe(NO3)2
SO3
H3PO4
BaCl2
KOH

Варіант 1
  Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

AgNO3
NaOH
BaO
HCl
Fe
CaO
H2SO4
K2CO3
Cu(OH)2


Варіант 2
Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

H2SO4
K2O
Ni(OH)2
Mn
Fe(NO3)2
SO3
H3PO4
BaCl2
KOH

Варіант 1
  Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

AgNO3
NaOH
BaO
HCl
Fe
CaO
H2SO4
K2CO3
Cu(OH)2

Варіант 2
Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

H2SO4
K2O
Ni(OH)2
Mn
Fe(NO3)2
SO3
H3PO4
BaCl2
KOH


С.р. 8 клас
Варіант 1
  Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

AgNO3
NaOH
BaO
HCl
Fe
CaO
H2SO4
K2CO3
Cu(OH)2

Варіант 2
Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

H2SO4
K2O
Ni(OH)2
Mn
Fe(NO3)2
SO3
H3PO4
BaCl2
KOHНемає коментарів:

Дописати коментар