9 клас, тестиКонтрольна робота, ІІ семестр, 9 клас

Варіант І

1. Денатурація білків – це реакція руйнування структури:

а) первинної; б) вторинної, в) третинної.


2. Вкажіть серед наведених сполук естер:

а) C2H5 – OH; б) СH3 – CH2 – CH – COOH,

в) СН3 – СООС2Н5; в) (С6Н10О5)n.


3. Вторинна структура білка зумовлена…


4. Амінокислоти – це речовини, у молекулах яких одночасно містяться функціональні групи:

а) аміно- й гідроксильна; б) карбоксильна й гідроксильна.

в) аміно- й карбоксильна.


5. Нуклеїнові кислоти – це:

а) природні полімери; б) штучні полімери,

в) мономери для синтезу білка.


6. Напишіть рівняння утворення трипептиду з двох молекул гліцину і молекули серину (HOCH2 – CH(NH2) – COOH).


7. Обчисліть масу амінооцтової кислоти, яку можна одержати з хлороцтової кислоти масою 48 г і амоніаку.


8. Запишіть рівняння реакції за схемою:

Бутанол → бутанова кислота → 2-хлорбутанова кислота →

→ 2-амінобутанова кислота.


9. Обчисліть масу три нітроцелюлози, яку можна одержати із целюлози масою 32 г, якщо масова частка виходу продукту становить 97%.

^ Контрольна робота, ІІ семестр, 9 клас

Варіант ІІ

1. Вкажіть характеристики гомологів: а) мають однаковий кількісний склад; б) мають однаковий якісний склад; в) мають різний кількісний склад; г) подібні за хімічною будовою.


2. Вкажіть органічну сполуку, яка не знебарвлює бромну воду:

а) етен, б) етин, в) етан, г) олеїнова кислота.


3. Напишіть рівняння реації горіння зазначених речовин:

а) метану; б) етену; в) етанолу; г) гептану.


4. Вкажіть молекулярну формулу продукту реакції заміщення між метаном і хлором, якщо масова частка Хлору в цій сполуці дорівнює 89,1%.


5. Гомолог метану масою 11 г за нормальних умов займає об’єм 5,5 л. Встановіть формулу сполуки.


6. В чому полягають амфотерні властивості амінокислот? Доведіть на прикладі амінооцтвової кислоти.


7. Напишіть рівняння утворення трипептиду з двох молекул аланіну і однієї молекули валіну ((CH3)2CH – CH(NH2) – COOH).


8. Вкажіть речовину, з якою не реагує етанова, але реагує олеїнова кислота:

а) магній; б) магній оксид; в) калій гідроксид;

г) водень.


9. Об’єм води, якою розбавляють 200 г розчину з масовою часткою сахарози 50% та одержують новий розчин з масовою часткою цієї сполуки 20 %, дорівнює…
Контрольна робота, ІІ семестр, 9 клас

Варіант ІІІ

1. Вторинна структура білків підтримується наявністю в молекулі білка зв’язків:

а) пептидних; б) дисульфідних; в) водневих.


2. Первинна структура білка зумовлена…


3. Вкажіть серед наведених сполук 2-амінокислоту:

а) CH3– CH(NH2) – COOH; б) CH3 – CH2 – CH(OH) – COOH;

в) СH3–CH2–CH2–COOH; г) CH3-CH(NH2)-CH2-COOH.


4. Денатурація білка відбувається під дією:

а) води; б) кислот; в) радіації.


5. Нуклеотид складається з залишків…


6. Напишіть рівняння утворення чотирипептиду з двох молекул аланіну і двох молекул гліцину.


7. Обчисліть масу 2-амінопропанової кислоти, яку можна одержати з 20 г 2-хлорпропанової кислоти й амоніаку.


8. Запишіть рівняння реакції за схемою:

Етанол → етанова кислота → хлоретанова кислота →

→ аміноетанова кислота.


9. В результаті гідрування етену об’єм суміші (водню та етену) зменшився на 20 л, залишилося 4 л водню. Визначте об’ємний склад вихідної суміші, якщо всі виміри зроблено за однакових умов.Контрольна робота, ІІ семестр, 9 клас

Варіант IV

1. Вкажіть, наявністю яких груп зумовлені амфотерні властивості білків:

а) –OH, -SH; б) – NH2, -COOH; в) –NH2, -OH.


2. Вкажіть серед наведених сполук амінокислоту:

а) NH2-CH2-CH2-COOH; б) CH3 – COOC2H5;

в) CH3-CH2-CH2-COOH; г) CH3-NH2.


3. Третинна структура білка зумовлена…


4. Функція нуклеїнових кислот в організмі людини полягає в…


5. Для визначення пептидних зв’язків у молекулах білків використовують:

а) біуретову реакцію; б) гідроліз;

в) реакцію гідрування.


6. Напишіть реакцію утворення трипептиду з двох молекул аланіну і однієї молекули валіну ((CH3)2CH – CH(NH2) – COOH).


7. Обчисліть масу хлороцтової кислоти, що прореагувала з амоніаком, якщо в результаті одержали 28 г амінооцтової кислоти.


8. Запишіть рівняння реакції за схемою:

Пропанол → пропанова кислота → 2-бромпропанова кислота → 2-амінопропанова кислота.


9. Обчисліть масу триацетату целюлози, одержаної в результаті етерифікації целюлози масою 48,6 г, якщо масова частка виходу продукту становить 84%.

Вуглеводні

Варіант  І
1.  Формула етиленового вуглеводню, що містить 4 атоми Кар-
бону
(а)С4Н6;    (б)С4Н8;    (в)С4Н10;     (г)C4H14.
(1 бал)
2.  Параметри молекули ацетилену
(а) 0,154 нм, 120°;    (б) 0,134 нм, 120"; (в) 0,120 нм, 180°.
(2 бали)
3.  Серед наведених сполук ізомерами є
(а)  СН3—С=С- СН3;             (в) СН3—СН2—СН2—СН3;
(б)  СН--С—СН2—СН3;         (г) усі сполуки є ізомерами.
(З бали)
4.  Спільні ознаки ізомерів
(а) якісний склад;                     (в) хімічна будова;
(б) кількісний склад;                (г) властивості.
(4 бали)
5. Ацетиленові вуглеводні вступають у реакції
(а) гідрування;                          (в) повного окиснення;
(б)  бромування;                        (г) хімічно інертні.
(З бали)
100
6.  Реакція полімеризації належить до типу реакцій
(а) заміщення;                         (в) розкладу;
(б)  приєднання;                     (г) окиснення.
(2 бали)
7.  Наявність кратного зв'язку в молекулі етилену можна вия­вити за допомогою реакції
(а)  повного окиснення;         (в) з водою;
(б)  з бромною водою;           (г) розкладу.
(4 бали)
8.  Загальна сума коефіцієнтів у реакції повного окиснення аце­тилену становить
(а) 8;      (6)6;         (в) 13;       (г) 4.
(З бали)
9. Поліетилен має властивості
(а)  горючість;
(б)  термопластичність;
(в) електропровідність;
(г)  не має жодної з цих властивостей.
(З бали)
10.  З етилену можна добути
(а)  диброметан;                      (в) бромоводень.
(б)  карбід кальцію;
(4 бали)
11.  У попередній реакції на етилен треба подіяти
(а)  воднем;                              (в) бромоводнем;
(б)  бромом;                             (г) водою.
(З бали)
12.  Відносна густина вуглеводню за повітрям становить 0,9. Масова частка Карбону — 92,3 %. Формула вуглеводню
(а) С2Н4;                                  (в) С2Н2;
(б) С2Н6;                                  (г) С3Н8.
(4 бали)

  

9 кл.  Тема. Ступінь окиснення. Окисно-відновні реакції.                                         Варіант № 1


1.      Реакції, що відбуваються із зміною ступенів окиснення називаються:
      а) окиснювальними; б) окисно-відновними; в) відновними.
2.      Оксиген найчастіше виявляє ступінь окиснення:   а) +4;      б) +6;        в) -2;          г) +1.
3.   У  СО2 атом С може проявляти властивості:
          а) тільки відновника; б) окисника та відновника; в) тільки окисника.
4.   Ва  у схемі    Ва0 – 2е  Ва+2   є:    а) відновником;             б) окисником. 
5.   Визначте можливі ступені окиснення Стануму:  а) +6;  б) +2;  в) –4;  г) –2;  д) +4;  е) +1.
6.   Визначте окисно-відновне рівняння:
           а) SnO2 + K2O  → K2SnO4 ;       б) N2 + 3H2 → 2NH3 ;           в ) 2CO + O2 →2CO2.
7.   Розмістіть формули у порядку зростання ступенів окиснення атома Сульфура:
           а) К2SO3;  б) H2S;  в) SO3;  г) S8 .
8.   Запишіть структурну формулу речовини:  а) ВаО; б) К2S.
9.   Урівняйте рівняння методом електронного балансу:    Al + HJ → AlJ3 + H2.
9 кл.  Тема. Ступінь окиснення. Окисно-відновні реакції.                                         Варіант № 2

1.      Реакції, що відбуваються без зміни ступенів окиснення називаються:
     а) окиснювальними; б) окисно-відновними; в) не окисно-відновними.
2.   Ступінь окиснення Флуору:  а) +4;      б) +7;       в) -2;        г) -1.
3.   У  СH4 атом С може проявляти властивості:
     а) тільки відновника; б) окисника та відновника; в) тільки окисника.
4.   S у схемі    S0 + 2е S –2     є:       а) відновником;              б) окисником.
5.   Можливі ступені окиснення   Fe:  а) -2;     б)  +3;     в)  +1;     г) +2;    д) +5.
6.   Визначте окисно-відновне рівняння:
           а) 2SO2 + O2  → 2SO3 ;       б) N2О5 + H2О → 2НNО3 ;           в ) FeO + CO → Fe + CO2.
7.   Розмістіть формули у порядку зростання ступенів окиснення атома Фосфору:
           а) P2O3;  б) H3PO4;  в) PH3;  г) P4.
8.   Запишіть структурну формулу речовини:  а) В2О3;   б) CaS.
9.   Урівняйте рівняння методом електронного балансу:  ZnS + O2 → ZnO + SO2
9 кл.  Тема. Ступінь окиснення. Окисно-відновні реакції.                                         Варіант № 3

1.      Умовний заряд елемента, обчислений за умови, що всі зв’язки йонні називається:       
            а) валентністю;        б) зарядом;        в) ступенем окиснення.
2.      Ступінь окиснення Барію:     а) +1;        б) +6;          в) +2;         г) -1.
3.   У  MnО2 атом Mn може проявляти властивості:
     а) тільки відновника; б) окисника та відновника; в) тільки окисника.
4.   Cl у схемі    Cl-1 - 6е  Cl+5    є:        а) відновником;              б) окисником.
5.   Можливі ступені окиснення   Сульфура:  а) -2;     б)  +6;     в)  +1;     г) +3;    д) +4.
6.   Визначте окисно-відновне рівняння:
           а) SO2 + Н2O  → Н2SO3 ;       б) Br2 + H2 → 2НBr ;           в ) 3Mg +2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3H2
7.   Розмістіть формули у порядку зростання ступенів окиснення атома Брому:
           а) КBrO3;  б) Br2;  в) Br2O7;  г) HBr .
8.   Запишіть структурну формулу речовини:  а) SO2;   б) ZnF2
9.   Урівняйте рівняння методом електронного балансу:  Cu2O + H2 → Cu + H2O
9 кл.  Тема. Ступінь окиснення. Окисно-відновні реакції.                                         Варіант № 4

1.   Здатність атома утворювати певну кількість зв’язків називається:
      а) ступенем окиснення;     б) валентністю;     в) зарядом.
2.   Ступінь окиснення Гідрогену з металами:   а) +7;        б) -1;         в) +2;        г) +1.
3.   У  Р2О5 атом Р може проявляти властивості:
      а) тільки відновника;    б) окисника та відновника;    в) тільки окисника.
4.   С у схемі    С+4 + 2е    С+2 є:       а) відновником;                б) окисником.
5.   Можливі ступені окиснення   Купруму:  а) +2;     б)  +3;     в)  +1;     г) -2;    д) +5.
6.   Визначте окисно-відновне рівняння:
           а) SO2 + SrO  → SrSO3 ;       б) 2NО2 + H2O → HNO2 +НNО3 ;           в ) WO3 + H2 → W + H2O.
7.   Розмістіть формули у порядку зростання ступенів окиснення атома Нітрогену:
           а) КNO3;  б) N2O4;  в) N2O;  г) NH3 .
8.   Запишіть структурну формулу речовини:  а) Na2S;   б) AlP.

9.   Урівняйте рівняння методом електронного балансу: Ba + HCl → BaCl2 + H2.

 

   9 кл.  Тема. Ступінь окиснення. Окисно-відновні реакції.                                         Варіант № 5


1.      Реакції, що відбуваються із зміною ступенів окиснення називаються:
      а) окиснювальними; б) окисно-відновними; в) відновними.
2.   Ступінь окиснення Натрію:      а) -4;        б) +3;        в) +2;         г) +1.
3.      У  В2О3 атом В може проявляти властивості:
      а) тільки відновника;   б) окисника та відновника;    в) тільки окисника.
4.   Р у схемі    Р-3 – 3е  Р0   є:      а) відновником;                б) окисником.
5.   Можливі ступені окиснення   Хрому:  а) +2;     б)  +3;     в)  +1;     г) +5;    д) +6.
6.   Визначте окисно-відновне рівняння:
           а) Mn + H2SO4  → MnSO4 + H2 ;       б) 2Cr2О3 + 3О2 → 4CrО3 ;           в ) FeO + SiO2 → FeSiO3.
7.   Розмістіть формули у порядку зростання ступенів окиснення атома Карбону:
           а) СO;  б) СH4;  в) CaCO3;  г) C .
8.   Запишіть структурну формулу речовини:  а) K3N;   б) MgO.
9.   Урівняйте рівняння методом електронного балансу:  V2O5 + H2  →  V + H2O.
9 кл.  Тема. Ступінь окиснення. Окисно-відновні реакції.                                         Варіант № 6


1.      Реакції, що відбуваються без зміни ступенів окиснення називаються:
      а) окиснювальними;     б) окисно-відновними;    в) не окисно-відновними.
2.      Ступінь окиснення Кальцію:
            а) +4;          б) -6;          в) +2;       г) +1.
3.      У  Ba3N2 атом N може проявляти властивості:
      а) тільки відновника;       б) окисника та відновника;    в) тільки окисника.
4.   J у схемі    J20 + 2е   2 J-1 є:       а) відновником;                  б) окисником.
5.   Можливі ступені окиснення   Фосфору:  а) -3;     б)  +3;     в)  +1;     г) +5;    д) +6.
6.   Визначте окисно-відновне рівняння:
           а) 2FeCl2 + Cl2  → 2FeCl3 ;       б) 2N2О + О2 → 4NО ;           в ) K2O + CO2 → K2CO3.
7.   Розмістіть формули у порядку зростання ступенів окиснення атома Хлору:
           а) Сl2O;  б) HCl;  в) Cl2O7;  г) HClO2 .
8.   Запишіть структурну формулу речовини:  а) H2S;   б) BeO.
9.   Урівняйте рівняння методом електронного балансу:  H2S + O2 → H2O + SO2.


Електролітична дисоціація
                                  В-1
1.  Виберіть вид частинок, що завжди містяться у водних розчинах солей:
а) тільки йони металів;
б) тільки кислотні залишки;
вгідроксид-йони;
гкатіони і кислотні залишки.
2Виберіть умови, за яких прискорюється реакція
СаСО3(тв) -> СаО(тв} + СО2(Г) - 180 кДж:
апри підвищенні температури та тиску;
бпри зниженні температури та тиску;
впри підвищенні температури;
гпри підвищенні тиску.
3Виберіть твердження щодо насиченого розчину:
ав такому розчині за даної температури речовина більше не розчи­няється;
бречовина рівномірно розподілена в об'ємі;
вконцентрація розчиненої речовини більше 50%;
грозчинена речовина знаходиться у вигляді молекул.
4.  Виберіть спільну характеристику для водного розчину електролі­ту та металу:
аелектропровідність;
б) діелектричні властивості;
вйонна провідність;
годнакові перетворення при проходженні електричного струму.
5.  Обчисліть масову частку розчиненої речовини у 200 г розчину, утвореному при розчиненні 40 г речовини у воді:
а) 0,4;
б) 0,2;
в) 0,1;
г) 0,3.
6. Виберіть чинник, який покладено в основу класифікації реакцій на реакції розкладу, сполучення, заміщення та обміну:
а) природа реагуючих речовин;
бвеличина теплового ефекту реакції;
в) зміна чи незмінність ступенів окиснення елементів;
гзміна кількості та складу речовин.

                                     В-2
1.  Виберіть йон, який зумовлює кисле середовище водних розчинів:
аН3О+;
б) ОН-;
вСГ;
г)  H+.
2.  Виберіть визначення кристалогідрату:
атверда речовина, що містить хімічно зв'язану воду та має певний склад;
бнасичений водний розчин;
в) розведений водний розчин солі;
гконцентрований водний розчин солі.
3.  Вкажіть формулу гіпсу, який є кристалогідратом:
а) СаSО4 х 2Н2О;
бСа2(ОН)2SО4;
в) Са(НSО4)2;
г)  Са(ОН)2.

4.  Обчисліть масову частку розчиненої речовини натрій хлориду в насиченому розчині, якщо розчинність NaСІ при 20°С складає 35,9 г на 100 г води:
а) 0,357;
б) 0,264;
в) 0,167;
г) 0,443.

5.  Виберіть рівняння реакції, яка належить до реакцій сполучення:
а) 2Н2 + О2 = 2Н2О;
бН2 SО4 + 2КОН = К2SO4 + 2Н2О;
в)  K +H2O= KOH +H2
г)  2НІ = Н2 + І2.
6.  Виберіть твердження, яке характеризує процес розчинення кри­сталічних сполук у воді:
аендотермічний процес;
бсупроводжується тепловим ефектом;
в) екзотермічний процес;
гне залежить від температури.
                                    В-3
1.Вкажіть характеристику складу розчину :
а) масова частка;
вмаса;
гоб'єм;
дгустина.
2. Виберіть частинки речовини, завдяки яким розчин проводить електричний струм:
а) молекули розчиненої речовини;
б) електрони;
в) йони;
3.  Обчисліть зміну масової частки розчиненої речовини в утворено­му розчині, якщо до 100 г водного розчину з масовою часткою солі 0,2 додали 100 г води:
а) зменшилась у 3 рази;
б) зменшилась у 4 рази;
в) зменшилась у 2 рази;
г) збільшилася у 3 рази.
4.  Виберіть характеристикуза якою  відрізняються  розчини від  механічних сумішей:
азмінний склад;
бможливість виділення компонентів фізичними методами;
в) тепловий ефект при утворенні;
гагрегатний стан.
5.  Виберіть твердження щодо реакції заміщення:
ачисло вихідних речовин завжди більше числа продуктів реакції;
бчисло вихідних речовин завжди менше числа продуктів реакції;
вчисло вихідних речовин завжди дорівнює числу продуктів реакції;
г) не змінюється ступінь окиснення елементів у речовинах, що реагують.
6. Виберіть твердження щодо насиченого розчину:
ав такому розчині за даної температури речовина більше не розчи­няється;
бречовина рівномірно розподілена в об'ємі;
вконцентрація розчиненої речовини більше 50%;
грозчинена речовина знаходиться у вигляді молекул.
                                   В-4
1.  Виберіть визначення розчинності речовини:
а) здатність речовини дисоціювати на йони при розчиненні;
б) здатність речовини змішуватися з іншою речовиною та утворювати гомогенні системи;
в) здатність речовини змішуватися з іншою речовиною та утворювати гетерогенні системи;
г) здатність речовини розчинятися в полярному розчиннику.
2.  Виберіть спільну характеристику для водного розчину електролі­ту та металу:
аелектропровідність;
б) діелектричні властивості;
вйонна провідність;
годнакові перетворення при проходженні електричного струму.
3.  Виберіть характерні зміни, що відбудуться з насиченим за певної температури водним розчином калій хлориду при нагріванні:
а) залишається насиченим;
бвипадають кристали калій хлориду;
в) стає ненасиченим;
г) концентрація калій хлориду збільшується.
4.  Вкажіть розчин, який називають столовим оцтом:
аводний розчин оцтової кислоти;
б) спиртовий розчин оцтової кислоти;
врозчин спирту в оцтовій кислоті;
гводний розчин оцтового альдегіду.
5.  Обчисліть масову частку розчиненої речовини у 200 г розчину, утвореному при розчиненні 40 г речовини у воді:
а) 0,4;
б) 0,2;
в) 0,1;
г) 0,3.
6.  Виберіть твердження щодо реакції обміну:
а) у ній беруть участь лише прості речовини;
б) у ній беруть участь прості та складні речовини;
в) у ній беруть участь лише складні речовини;
г) у ній беруть участь лише неорганічні речовини.


                                    В-5

1.  Обчисліть масову частку розчиненої речовини в утвореному роз­чині, якщо при нагріванні із 100 грамів водного розчину з масо­вою часткою солі 0,2 випарили 20 г води:
а)  0,25;
б) 0,20;
в) 0,30; г) 0,15.
2. Вкажіть ознаку необоротних реакцій:
а) поглинання теплоти;
б) зміна кольору розчину;
в) утворення осаду;
г) виділення теплоти.
3Виберіть рівняння реакції, яка належить до реакцій сполучення:
а) 2Н2 + О2 = 2Н2О;
бН2 SО4 + 2КОН = К2SO4 + 2Н2О;
в)  K +H2O= KOH +H2
г)  2НІ = Н2 + І2.
4Вкажіть зміну умов, що збільшує початкову швидкість екзотер­мічної реакції окиснення сульфур(І\/) оксиду киснем:
а) зниження температури і зниження тиску;
бзниження температури і підвищення тиску;
впідвищення температури і підвищення тиску;
гпідвищення температури і зниження тиску.
5Виберіть прізвище вченого, який сформулював принцип динаміч­ної рівноваги:
а) Д. І. Менделєєв;
б) Ле Шательє;
в) Авогадро;
гС. Арреніус.
6Виберіть визначення кристалогідрату:
атверда речовина, що містить хімічно зв'язану воду та має певний склад;
бнасичений водний розчин;
в) розведений водний розчин солі;
гконцентрований водний розчин солі.

1.  Виберіть умови, за яких прискорюється реакція
СаСО3(тв) -> СаО(тв} + СО2(Г) - 180 кДж:
апри підвищенні температури та тиску;
бпри зниженні температури та тиску;
впри підвищенні температури;
гпри підвищенні тиску.
2.  Обчисліть зміну масової частки розчиненої речовини в утворено­му розчині, якщо до 100 г водного розчину з масовою часткою солі 0,2 додали 100 г води:
а) зменшилась у 3 рази;
б) зменшилась у 4 рази;
в) зменшилась у 2 рази;
г) збільшилася у 3 рази.
3.  Виберіть твердження щодо принципу динамічної рівноваги:
аякщо на систему, що перебуває в стані рівноваги, подіяти зовні, то рівновага зміщується в бік тієї реакції, що послаблює цей вплив;
бякщо на систему, що перебуває в стані рівноваги, подіяти зовні, то рівновага зміщується в бік тієї реакції, що підсилює цей вплив;
врівноважний стан системи є найбільш вигідним для неї, тому зру­шити рівновагу неможливо;
г) якщо на систему, що перебуває в стані рівноваги, подіяти зовні, то рівновага завжди зміщується в бік прямої реакції.
4.  Виберіть твердження щодо реакції заміщення:
ачисло вихідних речовин завжди більше числа продуктів реакції;
бчисло вихідних речовин завжди менше числа продуктів реакції;
вчисло вихідних речовин завжди дорівнює числу продуктів реакції;
г) не змінюється ступінь окиснення елементів у речовинах, що реагують.
5.  Виберіть рівняння реакції, яка належить до реакцій сполучення:
а) 2Н2 + О2 = 2Н2О;
бН2 SО4 + 2КОН = К2SO4 + 2Н2О;
в)  K +H2O= KOH +H2

г)  2НІ = Н2 + І2.

9 клас
Початковий контроль знань Варіант – 1
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) NH4Cl + AgNO3

б) Na2S + H2S

в) P2O5 + H2O
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

H2CO3; CuS
3.
Визначити ступінь окиснення атома Хрому в наступних сполуках:

Cr(NO)3; K2CrO4; Cr(OH)3
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

^ LiHCO3; Ni(OH)2; H2SO3; Pb(NO3)2
5.
Яку масу осаду можна одержати, якщо до розчину хлоридної кислоти, що є в надлишку, додати розчин, який містить 17г аргентум нітрату?


Початковий контроль знань Варіант – 2
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) FeCl3 + KOH

б) NH3 + HNO3

в) CaCl2 + NaPO4
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

Na2SiO3; Mg(HCO3)2;
3.
Визначити ступінь окиснення атома Сульфуру в наступних сполуках:

Na2S; K2SO4; SO2
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

MnSO4; Al(OH)3; H2Cr2O7; LiHS

5. Алюміній нітрат кількістю речовини 1 моль піддали взаємодії з калій гідроксидом масою 196г. Скільки грамів осаду утвориться після закінчення взаємодії?


Початковий контроль знань Варіант – 3
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) NaOH + H3PO4

б) Cu((NO3)2 + H2S

в) FeSO4 + Ba(NO3)2
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

ZnCl2; Ca(HCO3)2
3.
Визначити ступінь окиснення атома Фосфору в наступних сполуках:

РН3; Na3РO4; Р2O3
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

CrOH(NO3)2 ; H2SO3 ; FeCl2 ; LiOH
5.
Яку масу осаду можна одержати, якщо до розчину, який містить 49г сульфатної кислоти додати розчин, що містить 49г барій хлориду?


Початковий контроль знань Варіант – 4
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) СаО + Н2О

б) AgNO3 + AlCl3

в) BaHPO4 + Ba(OH)2
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

СаСО3; Fe(NO)3
3.
Визначити ступінь окиснення атома Брому в наступних сполуках:

HBr; NaBrO4 ; BrF3
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Zn(OH)2; HMnO4; Ca3(PO4)2; KHCO3
5.
Скільки грамів сульфатної кислоти може прореагувати з 4,8г магнію. Який об`єм (н.у.) водню внаслідок цього утвориться?

Початковий контроль знань Варіант – 5
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Zn + H2SO4

розбав.

б) Сu(OH)2 + H2S

в) NaHCO3 + NaOH
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

NiSO4; NH4Cl
3.
Визначити ступінь окиснення атома Купруму в наступних сполуках:

Сu2О; СuО; СuСl2.
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Cr2(SO4)3; HNO2; Ca(OH)2; K2CrO4
5.
Яку масу алюміній сульфіду можна одержати з 5,4г алюмінію і 16г сірки?


Початковий контроль знань Варіант – 6
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) FeCl3 + NaOH

б) ZnO + CaO

в) CuSO4 + Fe
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

Mg(NO3)2; K2CO3
3.
Визначити ступінь окиснення атома Мангану в наступних сполуках:

KMnO4; Mn(NO3)2; MnO2.
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Fe2(SO4)3; AlOHCl2; KHCO3; HCl.
5.
До розчину, який містить 6,8г АlСl3 додали розчин, який містить 5г КОН. Обчисліть масу осаду, що утворився.

Початковий контроль знань Варіант – 7
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Pb(NO3)2 + K2S

б) Al2(SO4)3 + BaCl2

в) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

KHSO4; Pb(NО3)2.
3.
Визначити ступінь окиснення атома Хрому в наступних сполуках:

Na2CrO4; K2Cr2O7; KCrO2.
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Cu(OH)2; H3PO4; NaHS; Ca(ClO4)2.

5. Яка маса Фосфору потрібна для одержання фосфатної кислоти H3PO4 масою 29,4г?


Початковий контроль знань Варіант – 8
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) BаСl2 + H2SO4

б) K2O + СО2

в) Са(ОН)2 + Н3РО4
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

MgCO3 ; Na2SO4.
3.
Визначити ступінь окиснення атома Стибію в наступних сполуках:

SbCl3; Sb2S3; NaSbО3.
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

НСlO3; Sr(OH)2; NaCrO4; КНСО3.
5.
Для нейтралізації 2,45г сульфатної кислоти додали 2,0 г натрій гідроксиду. Яка маса солі утворилася?Початковий контроль знань Варіант – 9
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) AgNO3 + HCl

б) Mg + H2SO4

в) NiCl2 + NaOH
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

FeS; Na2SiO3
3.
Визначити ступінь окиснення атома Мангану в наступних сполуках:

MnSO4; MnO2; K2MnO4
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Pb(NO3)2; H2S; Cu(OH)2; BiOH(NO3)2
5.
Для нейтралізації 4,9 г сульфатної кислоти додали 5,6 г калій гідроксиду. Яка маса солі утворилася?


Початковий контроль знань Варіант – 10
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) KHCO3 + KOH

б) FeCl2 + H2S

в) Ca(OH)2 + P2O5
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

Sn(NO)3; Fe2(SO4)3
3.
Визначити ступінь окиснення атома Брому в наступних сполуках:

HBr; NaBrO3; KBrO
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

HCN; CrOHNO3; NaHCO3; Al(OH)3

5. Яку масу осаду можна одержати, якщо до розчину, який містить 9,8 г сульфатної кислоти додати розчин, що містить 9,8 г барій хлорид?


Початковий контроль знань Варіант – 11
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Fe(NO3)3 + KOH

б) Mg + HCl

в) CaO + CO2
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

^ H3PO4; LiHCO3
3.
Визначити ступінь окиснення атома Хрому в наступних сполуках:

K2Cr4; Na2Cr2O7; Cr(NO3)3
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

HCl; ZnOHNO3; NiCl2; Sr(OH)2
5.
Яку масу алюміній сульфіду можна одержати з 2,7г алюмінію і 8г сірки?Початковий контроль знань Варіант – 12
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) K2O + H3PO4

б) CuSO4 + NaOH

в) ZnSO4 + Ba(NO3)2
2.
Написати рівняння одержання наступних речовин:

H2SO4; LiOH
3.
Визначити ступінь окиснення атома Нітрогену в наступних сполуках:

NO; NaNO2; HNO3
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

MnCl2; HYO3; Ca(OH)2; KHS
5.
К розчину, який містить 13,6г алюміній хлориду, додати розчин, який містить 10 г калій гідроксиду. Обчисліть масу осаду, що утворився.


Початковий контроль знань Варіант – 13
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Na2CO3 + CaCl2

б) Сu(NO3)2 + H2S

в) Zn + CuSO4
2.
Написати рівняння одержання наступних солей:

Ca3(PO4)2; BaSO4
3.
Визначити ступінь окиснення атома Феруму в наступних сполуках:

FeO; Fe(SO4)3; K2FeO4
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

AgNO3; HClO3; Sr(OH)2; NiOHCl

5. Яка маса Фосфору потрібна для одержання фосфатної кислоти масою 19,6 г?


Початковий контроль знань Варіант – 14
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Ba(OH)2 + HNO3

б) Fe2(SO4)3 + KOH

в) Al2O3 + NaOH
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин: CuS; Ca(HCO3)2
3.
Визначити ступінь окиснення атома Селену в наступних сполуках:

H2Se; SeO2; H2SeO4
2.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Na2SiO3; H3PO4; LiHCO3; Zn(OH)2
2.
Скільки грамів сульфатної кислоти може прореагувати з 6,5г цинку. Який об`єм (н.у.) водню внаслідок цього утвориться?


Початковий контроль знань Варіант – 15
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2

б) Pb(NO3)2 + Na2S

в) H2SO4 + BaCl2
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

MgCO3; Na2SO4
3.
Визначити ступінь окиснення атома Мангану в наступних сполуках:

MgSO4; MnO2 ; HMnO4
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

ZnSO4; H2S; CuOHNO3; Co(OH)2
5.
Яку масу осаду можна одержати, якщо до розчину, який містить 10 г НСl, додати розчин, що містить 20 г AgNO3?Початковий контроль знань Варіант – 16
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Fe(SO4)3 + Ba(NO3)2

б) Ca(OH)2 + CO2

в) Fe + CuSO4
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

Mg(NO3)2; K2CO3
3.
Визначити ступінь окиснення атома Хрому в наступних сполуках:

Na2CrO4; K2Cr2O7; KCrO2
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

NaHCO3; H2CrO4; Fe2(SO4)3; Al(OH)3
5.
Скільки грамів хлоридної кислоти може прореагувати з 9,6 г магнію. Який об`єм (н.у.) водню внаслідок цього утвориться?


Початковий контроль знань Варіант – 17
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) FeS + HCl

б) P2O5 + Ba(OH)2

в) AgNO3 + AlCl3
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

CuSO4; Ni(OH)2
3.
Визначити ступінь окиснення атома Сульфуру в наступних сполуках:

K2S; H2SO3; BaSO4
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Na2CO3; (NH4)2HPO4; Fe(OH)3; HNO3
5.
До розчину, який містить 10г сульфатної кислоти додали 9г натрій гідроксиду. Яку реакцію середовища має одержаний розчин?


Початковий контроль знань Варіант – 18
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Pb(NO3)2 + KI

б) Ca(OH)2 + H3PO4

в) Na2O + N2O3
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

MgO; MnCl2
3.
Визначити ступінь окиснення атома Хлору в наступних сполуках:

HCl; NaClO3; KClO
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

FeSO4; LiOH; CoOHCl; H3PO3
5.
Яка маса барій сульфату утвориться при взаємодії розчину, який містить барій хлорид масою 62,4г?


Початковий контроль знань Варіант – 19
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

б) NiCl2 + KOH

в) P2O5 + H2O
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

Zn(OH)2; CuS
3.
Визначити ступінь окиснення атома Феруму в наступних сполуках:

Fe2(SO4)3; FeO; K2FeO4
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Ca3(PO4)2; NaHSO4; HCl; Ca(OH)2

5. Який об`єм ацетилену (н.у.) можна одержати з 1 кг кальцій карбіду СаС2?


Початковий контроль знань Варіант – 20
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) FeCl2 + H2S

б) CuSO4 + NaOH

в) СaO + CO2
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

NaHCO3 ; NH4OH
3.
Визначити ступінь окиснення атома Мангану в наступних сполуках:

MnSO4; MnO2; K2MnO4
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

KNO3; Ti(OH)2; HCl; CrOHSO4
5.
Яку масу кухонної солі можна одержати з 530г натрій карбонату?


Початковий контроль знань Варіант – 21
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Zn(NO3)2 + KOH

б) CaO + H2O

в) CaCl2 + H2CO3
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

H2SO3; Mg(OH)2
3.
Визначити ступінь окиснення атома Фосфору в наступних сполуках:

Na3PO4; P2O3; PH3
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Na2CrO4; HClO; (NH4)2CO3; Sr(OH)2

5. У циліндр з водою опустили 5г кальцію. Який об`єм (н.у.) газу утвориться?


Початковий контроль знань Варіант – 22
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) CrO3 + NaOH

б) NH3 + H2SO4

в) K2SiO3 + HCl
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

Al(OH)3; H2S
3.
Визначити ступінь окиснення атома Нітрогену в наступних сполуках:

NH3; HNO2; NaNO3
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Fe2(SO4)3; KHSiO3; Ba(OH)2; H3PO3
5.
До розчина, який містить 10г сульфатної кислоти додали 9г натрій гідроксиду. Розрахуйте масу солі, яка утворилася.
1.

Початковий контроль знань Варіант – 23
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) NH4Cl + AgNO3

б) Na2S + H2S

в) P2O5 + H2O
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних речовин:

H2CO3; CuS
3.
Визначити ступінь окиснення атома Хрому в наступних сполуках:

Cr(NO)3 K2CrO4 Cr(OH)3
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

^ LiHCO3; Ni(OH)2; H2SO3; Pb(NO3)2
5.
Яку масу осаду можна одержати, якщо до розчину хлоридної кислоти, що є в надлишку, додати розчин, який містить 17г аргентум нітрату?


Початковий контроль знань Варіант – 24
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) FeCl3 + KOH

б) NH3 + HNO3

в) CaCl2 + NaPO4
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

Na2SiO3; Mg(HCO3)2;
3.
Визначити ступінь окиснення атома Сульфуру в наступних сполуках:

Na2S; K2SO4; SO2
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

MnSO4; Al(OH)3; H2Cr2O7; LiHS

5. Алюміній нітрат кількістю речовини 1 моль піддали взаємодії з калій гідроксидом масою 196г. Скільки грамів осаду утвориться після закінчення взаємодії?


Початковий контроль знань Варіант – 25
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) NaOH + H3PO4

б) Cu(NO3)2 + H2S

в) FeSO4 + Ba(NO3)2
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

ZnCl2; Ca(HCO3)2
3.
Визначити ступінь окиснення атома Фосфору в наступних сполуках:

РН3; Na3РO4; Р2O3
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

CrOH(NO3)2; H2SO3; FeCl2; LiOH
5.
Яку масу осаду можна одержати, якщо до розчину, який містить 49г сульфатної кислоти додати розчин, що містить 49г барій хлориду?


Початковий контроль знань Варіант – 26
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) СаО + Н2О

б) AgNO3 + AlCl3

в) BaHPO4 + Ba(OH)2
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

СаСО3; Fe(NO)3
3.
Визначити ступінь окиснення атома Брому в наступних сполуках:

HBr; NaBrO4 ; BrF3
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Zn(OH)2; HMnO4; Ca3(PO4)2; KHCO3
5.
Скільки грамів сульфатної кислоти може прореагувати з 4,8г магнію. Який об`єм (н.у.) водню внаслідок цього утвориться?


Початковий контроль знань Варіант – 27
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Zn + H2SO4

розбав.

б) Сu(OH)2 + H2S

в) NaHCO3 + NaOH
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

NiSO4; NH4Cl
3.
Визначити ступінь окиснення атома Купруму в наступних сполуках:

Сu2О; СuО; СuСl2.
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Cr2(SO4)3; HNO2; Ca(OH)2; K2CrO4
5.
Яку масу алюміній сульфіду можна одержати з 5,4г алюмінію і 16г сірки?


Початковий контроль знань Варіант – 28
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) FeCl3 + NaOH

б) ZnO + CaO

в) CuSO4 + Fe
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

Mg(NO3)2; K2CO3
3.
Визначити ступінь окиснення атома Мангану в наступних сполуках:

KMnO4; Mn(NO3)2; MnO2.
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Fe2(SO4)3; AlOHCl2; KHCO3; HCl.
5.
До розчину, який містить 6,8г АlСl3 додали розчин, який містить 5г КОН. Обчисліть масу осаду, що утворився.


Початковий контроль знань Варіант – 29
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) Pb(NO3)2 + K2S

б) Al2(SO4)3 + BaCl2

в) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

KHSO4; Pb(NО3)2.
3.
Визначити ступінь окиснення атома Хрому в наступних сполуках:

Na2CrO4; K2Cr2O7; KCrO2.
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

Cu(OH)2; H3PO4; NaHS; Ca(ClO4)2.

5. Яка маса Фосфору потрібна для одержання фосфатної кислоти H3PO4 масою 29,4г?


Початковий контроль знань Варіант – 30
1.
Закінчити рівняння реакцій, зрівняти (підібрати коефіцієнти) та написати назви всіх сполук:

а) ВаСl2 + H2SO4

б) K2O + СО2

в) Са(ОН)2 + Н3РО4
2.
Написати рівняння реакцій одержання наступних солей:

MgCO3 ; Na2SO4.
3.
Визначити ступінь окиснення атома Стибію в наступних сполуках:

SbCl3; Sb2S3; NaSbО3.
4.
Написати рівняння електролітичної дисоціації наступних речовин:

НСlO3; Sr(OH)2; NaCrO4; КНСО3.
5.
Для нейтралізації 2,45г сульфатної кислоти додали 2,0г натрій гідроксиду. Яка маса солі утворилася?


Тема: Класи неорганічних сполук. Закон еквівалентів Варіант – 1

1. Які оксиди та гідроксиди утворюють дані елементи: Na, Fe(II), P(V)? Вкажіть формули і назви речовин.

2. З якими із вказаних речовин: ВаО, НСl, NaOH, CO2, H2 буде взаємодіяти нітратна кислота? Напишіть рівняння реакцій.

3. Напишіть формули речовин:

а) сульфідна кислота; г) алюміній гідроген сульфат;

б) манган (ІV) оксид; д) барій гідроксид бромід;

в) калій сульфат; е) манган (ІІ) гідроксид.

4. Назвіть речовину та визначте молярну масу еквівалентів СаНРО4.

5. При взаємодії 11,9 г речовини з 5,5 г хлоридної кислоти утворилося 8,8 г солі. Обчисліть молярну масу еквівалентів речовини та солі, що утворилася.


Тема: Класи неорганічних сполук. Закон еквівалентів

Варіант – 2

1. Які оксиди та гідроксиди утворюють дані елементи: Ba, Co(II), C(IV)? Вкажіть формули і назви речовин.

2. З якими із вказаних речовин: СаО, НСl, Al(OH)3, SO2 буде взаємодіяти натрій гідроксид? Напишіть рівняння реакцій.

3. Напишіть формули речовин:

а) сульфатна кислота; г) алюміній дигідроген нітрат;

б) силіцій (ІV) оксид; д) кальцій гідроксид хлорид;

в) калій ортофосфат; е) хром (ІІ) гідроксид.

4. Визначте молярну масу еквівалентів СrCl3 i Сr2(SO4)3.

5. На нейтралізацію 4,9 г кислоти іде 4,0 г натрій гідроксиду. Обчисліть молярну масу еквівалентів кислоти.


Тема: Класи неорганічних сполук. Закон еквівалентів

Варіант – 3

1. Які оксиди та гідроксиди утворюють дані елементи: Rb, Сr(III), S(VI)? Вкажіть формули і назви речовин.

2. З якими із вказаних речовин: ВаО, НСl, NaOH, CO2, H2 буде взаємодіяти купрум (ІІ) оксид? Напишіть рівняння реакцій.

3. Напишіть формули речовин:

а) ортофосфатна кислота; г) цинк оксид;

б) алюміній гідроксид сульфат; д) барій хлорид;

в) манган (ІІ) гідроген сульфат; е) калій гідроксид.

4. Назвіть речовину та визначте молярну масу еквівалентів Ва3(РО4)2.

5. При взаємодії 4 г речовини з 4,9 г сульфатної кислоти утворилось 14,2 г солі. Обчисліть молярну масу еквівалентів речовини та солі, що утворилася.


Тема: Класи неорганічних сполук. Закон еквівалентів

Варіант – 4

1. Які оксиди та гідроксиди утворюють дані елементи: Мg, Fe(IIІ), N(V)? Вкажіть формули і назви речовин.

2. З якими із вказаних речовин: СаО, НСl, КOH, Р2O5 буде взаємодіяти карбон (ІV) оксид? Напишіть рівняння реакцій.

3. Напишіть формули речовин:

а) сульфітна кислота; г) ферум (IIІ) гідроген сульфід;

б) кобальт (IIІ) оксид; д) кальцій гідроксид йодид;

в) калій нітрат; е) стронцій (ІІ) гідроксид.

4. Сульфатна та ортофосфатна кислоти мають однакову молярну масу. Визначте молярну масу еквівалентів приведених кислот.

5. На нейтралізацію 9,8 г сульфатної кислоти пішло 8,0 г лугу. Обчисліть молярну масу еквівалентів лугу.


Тема: Класи неорганічних сполук. Закон еквівалентів

Варіант – 5

1. Які оксиди та гідроксиди утворюють дані елементи: K, S(IV), Al? Вкажіть формули і назви речовин.

2. З якими із вказаних речовин: СаО, НСl, КOH, CO2, H2О буде взаємодіяти сульфатна кислота? Напишіть рівняння реакцій.

3. Напишіть формули речовин:

а) нітратна кислота; г) кобальт (ІІІ) гідроген сульфат;

б) карбон (ІV) оксид; д) кальцій гідроксид бромід;

в) натрій нітрат; е) кобальт (ІІ) гідроксид.

4. Назвіть речовину та визначте молярну масу еквівалентів Al2(SO4)3.

5. Унаслідок нагрівання 20,06 г металу одержано 21,66 г оксиду. Обчисліть молярну масу еквівалентів металу.


Тема: Класи неорганічних сполук. Закон еквівалентів

Варіант – 6


1. Які оксиди та гідроксиди утворюють дані елементи: Sr(II), Co(III), P(V)? Вкажіть формули і назви речовин.

2. З якими із вказаних речовин: H2O, MgO, CO2, HNO3 буде взаємодіяти кальцій гідроксид? Напишіть рівняння реакцій.

3. Напишіть формули речовин:

а) хлоридна кислота; г) алюміній гідроген нітрат;

б) силіцій (ІV) оксид; д) кальцій гідроксид бромід;

в) натрій ортофосфат; е) барій гідроксид.

4. Назвіть речовину та визначте молярну масу еквівалентів Cr2O3.

5. На нейтралізацію 6,3 г кислоти іде 3,7 г кальцій гідроксиду.

Обчисліть молярну масу еквівалентів кислоти.


Тема: Класи неорганічних сполук. Закон еквівалентів

Варіант – 7


1. Які оксиди та гідроксиди утворюють дані елементи: Li, Mo(II), As(V)? Вкажіть формули і назви речовин.

2. З якими із вказаних речовин: НСl, CaO, CO2, Ва(ОH)2 буде взаємодіяти натрій оксид? Напишіть рівняння реакцій.

3. Напишіть формули речовин:

а) ортофосфатна кислота; г) титан (ІІ) оксид;

б) алюміній дигідроксид сульфат;

д) барій сульфат;

в) магній гідроген сульфат;

е) калій оксид.

4. Назвіть речовину та визначте молярну масу еквівалентів Са3(РО4)2.

5. Чотиривалентний метал масою 1 г приєднує 0,27 г кисню. Який це метал?


Тема: Класи неорганічних сполук. Закон еквівалентів

Варіант – 8

1. Які оксиди та гідроксиди утворюють дані елементи: Sn(II), Ca, Si(IV)? Вкажіть формули і назви речовин.

2. З якими із вказаних речовин: HNO3, K2O, N2O5, NaOH буде взаємодіяти сульфур (VІ) оксид? Напишіть рівняння реакцій.

3. Напишіть формули речовин:

а) бромідна кислота; г) ферум (II) гідроген сульфід;

б) кобальт (II) оксид; д) кальцій гідроксид сульфат;

в) аргентум нітрат; е) кальцій гідроксид.

4. Назвіть речовину та визначте молярну масу еквівалентів Mg(H2РО4)2.

5. Провзаємодіяло 2,4 г металу з 13,07 г ортофосфатної кислоти. Обчисліть молярну масу еквівалентів металу.


Тема: Класи неорганічних сполук. Закон еквівалентів Варіант – 9

1. Які оксиди та гідроксиди утворюють дані елементи: Na, Fe(II), P(V)? Вкажіть формули і назви речовин.

2. З якими із вказаних речовин: ВаО, НСl, NaOH, CO2, H2 буде взаємодіяти нітратна кислота? Напишіть рівняння реакцій.

3. Напишіть формули речовин:

а) сульфідна кислота; г) алюміній гідроген сульфат;

б) манган (ІV) оксид; д) барій гідроксид бромід;

в) калій сульфат; е) манган (ІІ) гідроксид.

4. Назвіть речовину та визначте молярну масу еквівалентів СаНРО4.

5. При взаємодії 11,9 г речовини з 5,5 г хлоридної кислоти утворилося 8,8 г солі. Обчисліть молярну масу еквівалентів речовини та солі, що утворилася.


Тема: Класи неорганічних сполук. Закон еквівалентів

Варіант – 10


1. Які оксиди та гідроксиди утворюють дані елементи: Ba, Co(II), C(IV)? Вкажіть формули і назви речовин.

2. З якими із вказаних речовин: СаО, НСl, Al(OH)3, SO2 буде взаємодіяти натрій гідроксид? Напишіть рівняння реакцій.

3. Напишіть формули речовин:

а) сульфатна кислота; г) алюміній дигідроген нітрат;

б) силіцій (ІV) оксид; д) кальцій гідроксид хлорид;

в) калій ортофосфат; е) хром (ІІ) гідроксид.

4. Визначте молярну масу еквівалентів СrCl3 i Сr2(SO4)3.

5. На нейтралізацію 4,9 г кислоти іде 4,0 г натрій гідроксиду. Обчисліть молярну масу еквівалентів кислоти.


Тема: Класи неорганічних сполук. Закон еквівалентів

Варіант – 11


1. Які оксиди та гідроксиди утворюють дані елементи: Rb, Сr(III), S(VI)? Вкажіть формули і назви речовин.

2. З якими із вказаних речовин: ВаО, НСl, NaOH, CO2, H2 буде взаємодіяти купрум (ІІ) оксид? Напишіть рівняння реакцій.

3. Напишіть формули речовин:

а) ортофосфатна кислота; г) цинк оксид;

б) алюміній гідроксид сульфат; д) барій хлорид;

в) манган (ІІ) гідроген сульфат; е) калій гідроксид.

4. Назвіть речовину та визначте молярну масу еквівалентів Ва3(РО4)2.

5. При взаємодії 4 г речовини з 4,9 г сульфатної кислоти утворилось 14,2 г солі. Обчисліть молярну масу еквівалентів речовини та солі, що утворилася.


Тема: Класи неорганічних сполук. Закон еквівалентів

Варіант – 12


1. Які оксиди та гідроксиди утворюють дані елементи: Мg, Fe(IIІ), N(V)? Вкажіть формули і назви речовин.

2. З якими із вказаних речовин: СаО, НСl, КOH, Р2O5 буде взаємодіяти карбон (ІV) оксид? Напишіть рівняння реакцій.

3. Напишіть формули речовин:

а) сульфітна кислота; г) ферум (IIІ) гідроген сульфід;

б) кобальт (IIІ) оксид; д) кальцій гідроксид йодид;

в) калій нітрат; е) стронцій (ІІ) гідроксид.

4. Сульфатна та ортофосфатна кислоти мають однакову молярну масу. Визначте молярну масу еквівалентів приведених кислот.

5. На нейтралізацію 9,8 г сульфатної кислоти пішло 8,0 г лугу. Обчисліть молярну масу еквівалентів лугу.


^ Тема: Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома Варіант – 1


1. Із яких орбіталей складається перший електронний шар?

a) s і р; б) лише з s; в) р і d; г) f і d

2. Яке максимальне число електронів може перебувати на другому електронному шарі?

а) 18; б) 2; в) 8; г) 32.

3. Вкажіть елемент, електронна конфігурація зовнішнього електронного шару якого 3s23p4

а) Фосфор; б) Карбон; в) Силіцій; г) Сульфур.

4. Вкажіть число електронів у йоні Магнію Mg2+.

а) 12; б) 10; в) 8; г) 14

5. Вкажіть електронну конфігурацію елемента, що належить до 2 періоду IV групи

a) 1s22s22p4; б) 1s22s22p0; в) 1s22s22p2; г) 1s22s22p6

6. Вкажіть йон, який має електронну конфігурацію інертного газу.
а) Са+; б) О2–; в) Сu+; г) Sn2+

7. Вкажіть електронну формулу йону СІ–.

а) 2s22p63s23p4; в) 1s22s22p63s23p6;

б) 1s22s22p63s23p5; г) 1s22s22p6

8. Вкажіть головне квантове число для зовнішнього електрона атома Талію (№ 81)

а) 1; б) 3; в) 5; г) 6

9. Магнітне квантове число для зовнішнього електрона атома Стануму (№ 50) дорівнює

а) –1; б) 0; в) 1; г) 4

10. Спінове квантове число для зовнішнього електрона атома Цезію (№ 55) дорівнює

а) –½; б) ¼; в) ½; г) ¾


^ Тема: Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома Варіант – 2


1. Із яких орбіталей складається другий електронний шар?

a) s і р; б) лише з s; в) р і d; г) f і d

2. Яка максимальна кількість електронів може міститись на s-орбіталі?
а) 4; б) 2; в) 6; г) 8.

3. Вкажіть елемент, електронна конфігурація зовнішнього електро¬нного шару якого 4s24p5

а) Хлор; б) Бром; в) Селен; г) Сульфур.

4. Вкажіть електронну конфігурацію елемента, що належить до 4 періоду V групи.

а) 1s22s22p63s23p64s24p5; в) 1s22s22p63s23p63d104s24p5;

б) 1s22s22p63s23p63d104s24p3; г) 1s22s22p63s23p64s24p3

5. Вкажіть атоми та йони, в яких однакове число електронів.
а) Н– і Ne; б) Аг і К+; в) Н+ і Не; г) Li+ і Аг.

6. У якій групі розташований елемент, у якого до завершення зовнішнього електронного шару не вистачає двох електронів?

а) II; б) VII; в) VI; г) V.

7. Вкажіть елемент, у якого зовнішній електронний шар завершений.
a) Na; б) К; в) Ne; г) Mg.

8. Головне квантове число для зовнішнього електрона атома Селену (№ 34) дорівнює

а) 1; б) 3; в) 4; г) 6

9. Магнітне квантове число для зовнішнього електрона атома Алюмінію (№ 13) дорівнює

а) –1; б) 0; в) 1; г) 3

10. Спінове квантове число для зовнішнього електрона атома Галію (№ 31) дорівнює

а) –½; б) ¼; в) ½; г) ¾

ЕКСПРЕС-ТЕСТ № 4 Тема: Окисно-відновні реакції


1. Вкажіть ступінь окиснення Хрому у сполуці (NH4)2Cr2O7

а) +3; б) –5; в) +6; г) –2.

2. Вкажіть відновник:

2KMnO4+2NaOH+Na2SO3=K2MnO4+Na2MnO4+Na2SO4+H2O

а) Mn+7; б) Mn+2; в) S+6; г) S+4?

3. Вкажіть окисник:

K2Cr2O7+3KNO2+4H2SO4=Cr2(SO4)3+3KNO3+4H2O+K2SO4

а) K+; б) N+3; в) Cr+6; г) N+5?

4. Вкажіть тип окисно-відновної реакції:

5KNO2+2KMnO4+3H2SO4=5KNO3+2MnSO4+K2SO4+3H2O

а) диспропорціонування;

б) внутрішньомолекулярного окиснення-відновлення;

в) міжмолекулярного окиснення-відновлення.

5. Вкажіть процес відновлення:

а) HNO3 → NO2; б) C → CO; в) Cr3+ → CrO42–; г) H2 →2H+.


ЕКСПРЕС-ТЕСТ № 5 Тема: Окисно-відновні реакції


1. Вкажіть ступінь окиснення Сульфуру у сполуці H2SO4:

а) +1; б) +6; в) –7; г) +2.

2. Вкажіть відновник:

2HNO2 + H2S = 2NO + S + 2H2O

а) S; б) N+2; в) S-2; г) N+4.

3. Вкажіть окисник:

5KI + 3H2SO4 + KIO3 = 3I2 + 3K2SO4 + 3H2O

а) K+; б) I–; в) I+5; г) S+6.

4. Вкажіть тип окисно-відновної реакції:

2KMnO4+3H2SO4+5Na2SO3=2MnSO4+K2SO4+5Na2SO4+3H2O

а) диспропорціонування;

б) внутрішньомолекулярного окиснення-відновлення;

в) міжмолекулярного окиснення-відновлення.

5. Вкажіть процес окиснення:

а) MnO4– → MnO2; б) NН3 → NO;

в) O2 → 2O2–; г) 2Н+ → Н2.


ЕКСПРЕС-ТЕСТ № 6 Тема: Окисно-відновні реакції


1. Вкажіть ступінь окиснення Сульфуру у сполуці K2SO4:

а) +1; б) –2; в) +4; г) +6.

2. Вкажіть відновник:

2KMnO4+5Na2SO3+3H2SO4=2MnSO4+5Na2SO4+K2SO4+3H2O

а) Mn+2; б) Mn+7; в) S+4; г) S +6?

3. Вкажіть окисник:

2HNO2 + H2S = 2NO + S + 2H2O

а) H+; б) N+5; в) O-2; г) S?

4. Вкажіть тип окисно-відновної реакції:

2FeCl3 + 2HI = 2FeCl2 + I2 + 2HCl

а) міжмолекулярного окиснення-відновллення;

б) внутрішньомолекулярного окиснення-відновлення;

г) диспропорціонування.

5. Вкажіть процес відновлення:

а) AsO33– → AsO43–; б) ClO3– → Cl–; в) CO → CO2; г) S2– → SO42–.

ЕКСПРЕС-ТЕСТ №7 Тема: Окисно-відновні реакції


1. Вкажіть ступінь окиснення Купруму у сполуці Cu(NO3)2:

а) –2; б) +2; в) –6; г) +5.

2. Вкажіть відновник:

3Cu + 2HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO

а) H+; б) O-2; в) Cu; г) N+5.

3. Вкажіть окисник:

8HI + H2SO4 = 4I2 + H2S + 4H2O

а) H+; б) O-2; в) S+6; г) I–.

4. Вкажіть тип окисно-відновної реакції:

Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4

а) внутрішньомолекулярного окиснення-відновлення;

б) диспропорціонування;

в) міжмолекулярного окиснення-відновлення.

5. Вкажіть процес окиснення:

а) MnO2 →Mn2+; в) [Fe(CN)6] 4– → Fe(CN)6]3–;

б) Br2 → 2Br–; г) Fe3+ → Fe.


ЕКСПРЕС-ТЕСТ № 8 Тема: Окисно-відновні реакції


1. Вкажіть ступінь окиснення Нітрогену у сполуці HNO3:

а) +3; б) +5; в) –7; г) +4.

2. Вкажіть відновник:

K2Cr2O7+ 3KNO2 + 4H2SO4 = Cr2(SO4)3+ 3KNO3+ 4H2O + K2SO4

а) N+5; б) N+3; в) H+; г) Cr+6.

3. Вкажіть окисник:

KMnO4+H2O+3Na2SO4 = 2MnO2 + 3Na2SO4+2KOH

а) Mn+4; б) Mn +7; в) S+6 ; г) Na+.

4. Вкажіть тип окисно-відновної реакції:

Cl2 + H2O = HCl + HClO

а) диспропорціонування;

б) внутрішньомолекулярного окиснення-відновлення;

в) міжмолекулярного окиснення-відновлення.

5. Вкажіть процес відновлення:

а) C→CO2; б) Cr2O72–→2Cr3+; в) Al→Al3+; г) NO2– →NO3–.

ЕКСПРЕС-ТЕСТ № 9 Тема: Окисно-відновні реакції


1. Вкажіть ступінь окиснення Мангану у сполуці K2MnO4:

а) –2; б) +4; в) +6; г) +7.

2.Вкажіть відновник:

5KNO2+2KMnO4+3H2SO4=5KNO3+2MnSO4+K2SO4+3H2O:

а) Mn+7; б) Mn+2; в) N+5; г) N+3?

3. Вкажіть окисник:

5KI + 3H2SO4 + KIO3 = 3I2 + 3K2SO4 + 3H2O:

а) І–; б) І+5; в) І2; г) І+3?

4. Вкажіть тип окисно-відновної реакції:

2KClO3 → 2KCl + 3O2

а) міжмолекулярного окиснення-відновлення;

б) внутрішньомолекулярного окиснення-відновлення;

в) диспропорціонування.

5. Вкажіть процес окиснення:

а) S → S2–; б) CrO3 → Cr3+; в) S2– → S; г) Н2 → 2Н–.


ЕКСПРЕС-ТЕСТ № 10 Тема: Окисно-відновні реакції


1. Вкажіть ступінь окиснення Хрому у сполуці K2CrO4:

а) +6; б) –4; в) +4; г) –3.

2. Вкажіть відновник:

K2Cr2O7+3KNO2+4H2SO4=Cr2(SO4)3+3KNO3+4H2O+K2SO4

а) N+5; б) N+3; в) Cr+6; г) S+6

3. Вкажіть елемент-окисник:

KMnO4+3H2SO4+5Na2SO3=2MnSO4+K2SO4+5Na2SO4+3H2O

а) K; б) S; в) Mn; г) H?

4. Вкажіть тип окисно-відновної реакції:

2HNO2 + H2S = 2NO + S + 2H2O

а) диспропорціонування;

б) внутрішньомолекулярного окиснення-відновлення;

в) міжмолекулярного окиснення-відновлення.

5. Вкажіть процес відновлення:

а) Мn2+→ МnО42–; в) S → SO42–;

б) МnО4– → МnО42–; г) S2– → SO2.

ЕКСПРЕС-ТЕСТ № 11 Тема: Окисно-відновні реакції


1. Вкажіть ступінь окиснення Нітрогену у сполуці (NH4)2Cr2O7:

а) +2; б) –3; в) –4; г) +5.

2. Вкажіть відновник:

Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4

а) Zn; б) Cu+2; в) S+6; г) Cu.

3. Вкажіть окисник:

5KNO2+2KMnO4+3H2SO4=5KNO3+2MnSO4+K2SO4+3H2O

а) N+5; б) Mn+2; в) N+4; г) Mn+7.

4. Вкажіть тип окисно-відновної реакції:

Cl2 + H2O = HCl + HClO

а) диспропорціонування;

б) внутрішньомолекулярного окиснення-відновлення;

в) міжмолекулярного окиснення-відновлення.

5. Вкажіть процес окиснення:

а) ВrО3– → Вr–; б) PbО2 → Pb2+; в) NH3 → N2; г) HNО3 → N2.


ЕКСПРЕС-ТЕСТ № 12 Тема: Окисно-відновні реакції


1. Вкажіть ступінь окиснення Хрому у сполуці (NH4)2Cr2O7

а) +3; б) –5; в) +6; г) –2.

2. Вкажіть відновник:

2KMnO4+2NaOH+Na2SO3=K2MnO4+Na2MnO4+Na2SO4+H2O

а) Mn+7; б) Mn+2; в) S+6; г) S+4?

3. Вкажіть окисник:

K2Cr2O7+3KNO2+4H2SO4=Cr2(SO4)3+3KNO3+4H2O+K2SO4

а) K+; б) N+3; в) Cr+6; г) N+5?

4. Вкажіть тип окисно-відновної реакції:

5KNO2+2KMnO4+3H2SO4=5KNO3+2MnSO4+K2SO4+3H2O

а) диспропорціонування;

б) внутрішньомолекулярного окиснення-відновлення;

в) міжмолекулярного окиснення-відновлення.

5. Вкажіть процес відновлення:

а) HNO3 → NO2; б) C → CO; в) Cr3+ → CrO42–; г) H2 →2H+.

Тема: Окисно-відновні процеси Варіант – 1


1. Визначте ступінь окиснення Сr в наступних сполуках: К2СrО4, Сr2О3, Сr2(SО4)3,


2. Складіть схеми двох гальванічних елементів, в одному з яких алюміній – катод, а в іншому – анод. Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються при роботі цих елементів, і обчисліть значення ЕРС (див. додаток 2).


3. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу в окисно-відновній реакції. Вкажіть окисник та відновник.

NaClO3 + Н2S = Н2SО4 + NaCl + Н2О.


Тема: Окисно-відновні процеси Варіант – 2


1. Визначте ступінь окиснення Феруму (Fe) в наступних сполуках: Fe2О3, Na2FeО4, Na2FeО2.


2. Складіть схеми двох гальванічних елементів, в одному з яких свинець (Плюмбум) – катод, а в іншому – анод. Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються при роботі цих елементів, і обчисліть значення ЕРС (див. додаток 2).


3. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу в окисно-відновній реакції. Вкажіть окисник та відновник Н2SО4 + К2Сr2О7 + FeSО4 = Сr2(SО4)3 + Fe2(SО4)3 + K2SО4 + Н2О.


^ Тема: Окисно-відновні процеси Варіант – 3


1. Визначте ступінь окиснення Мn в наступних сполуках: КМnО4; К2МnО4; МnО2.


2. Складіть схеми двох гальванічних елементів, в одному з яких цинк – катод, а в іншому – анод. Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються при роботі цих елементів, і обчисліть значення ЕРС (див. додаток 2).


3. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу в окисно-відновній реакції. Вкажіть окисник та відновник. КМnО4 + КNО2 + Н2SО4 = КNО3 + МnSО4 + K2SO4 + Н2О.

Тема: Окисно-відновні процеси Варіант – 4


1. Визначте ступінь окиснення Сульфуру (S) в наступних сполуках: Н2SО4, Н2SО3, Сr2(SО4)3 .


2. Складіть схеми двох гальванічних елементів, в одному з яких нікель (Нікол) – катод, а в іншому – анод. Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються при роботі цих елементів, і обчисліть значення ЕРС (див. додаток 2).


3. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу в окисно-відновній реакції. Вкажіть окисник та відновник. P + КМnО4 + Н2SО4 = H3PO4 + МnSО4 + K2 SО4


^
Тема: Окисно-відновні процеси Варіант – 51. Визначте ступінь окиснення Нітрогену (N)  в наступних сполуках: NH3; HNО2; KNО3.


2. Складіть схеми двох гальванічних елементів, в одному з яких кальцій – катод, а в іншому – анод. Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються при роботі цих елементів, і обчисліть значення ЕРС (див. додаток 2).


3. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу в окисно-відновній реакції. Вкажіть окисник та відновник. Zn + H2SO4 (конц.) → ZnSO4 + SO2 + 2Н2О


^
Тема: Окисно-відновні процеси Варіант – 6


1. Визначте ступінь окиснення Мангану (Мn) в наступних сполуках: МnSО4; МnCl4; Na2МnО4.


2. Складіть схеми двох гальванічних елементів, в одному з яких магній – катод, а в іншому – анод. Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються при роботі цих елементів, і обчисліть значення ЕРС (див. додаток 2).


3. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу в окисно-відновній реакції. Вкажіть окисник та відновник. Zn + H2SO4 (розв.) → ZnSO4 + Н2

^
Тема: Окисно-відновні процеси Варіант – 7


1. Визначте ступінь окиснення Фосфору (P) в наступних сполуках: H3PО2; H3PО3; H3PО4.


2. Складіть схеми двох гальванічних елементів, в одному з яких титан – катод, а в іншому – анод. Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються при роботі цих елементів, і обчисліть значення ЕРС (див. додаток 2).


3. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу в окисно-відновній реакції. Вкажіть окисник та відновник. HBr + H2SO4 (конц.) → Br2 +SO2 + Н2O

^
Тема: Окисно-відновні процеси Варіант – 8

1. Визначте ступінь окиснення Хлору (Cl) в наступних сполуках: HClО; HClО2; HClО3.


2. Складіть схеми двох гальванічних елементів, в одному з яких манган – катод, а в іншому – анод. Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються при роботі цих елементів, і обчисліть значення ЕРС (див. додаток 2).


3. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу в окисно-відновній реакції. Вкажіть окисник та відновник. HI + H2SO4 (конц.) → I2 + H2S + Н2O


Тема: Окисно-відновні процеси Варіант – 9


1. Визначте ступінь окиснення Сr в наступних сполуках: К2СrО4, Сr2О3, Сr2(SО4)3,


2. Складіть схеми двох гальванічних елементів, в одному з яких алюміній – катод, а в іншому – анод. Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються при роботі цих елементів, і обчисліть значення ЕРС (див. додаток 2).


3. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу в окисно-відновній реакції. Вкажіть окисник та відновник.

NaClO3 + Н2S = Н2SО4 + NaCl + Н2О.


Тема: Окисно-відновні процеси Варіант – 10


1. Визначте ступінь окиснення Феруму (Fe) в наступних сполуках: Fe2О3, Na2FeО4, Na2FeО2.


2. Складіть схеми двох гальванічних елементів, в одному з яких свинець (Плюмбум) – катод, а в іншому – анод. Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються при роботі цих елементів, і обчисліть значення ЕРС (див. додаток 2).


3. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу в окисно-відновній реакції. Вкажіть окисник та відновник Н2SО4 + К2Сr2О7 + FeSО4 = Сr2(SО4)3 + Fe2(SО4)3 + K2SО4 + Н2О.

^ Тема: Окисно-відновні процеси Варіант – 11


1. Визначте ступінь окиснення Мn в наступних сполуках: КМnО4; К2МnО4; МnО2.


2. Складіть схеми двох гальванічних елементів, в одному з яких цинк – катод, а в іншому – анод. Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються при роботі цих елементів, і обчисліть значення ЕРС (див. додаток 2).


3. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу в окисно-відновній реакції. Вкажіть окисник та відновник. КМnО4 + КNО2 + Н2SО4 = КNО3 + МnSО4 + K2SO4 + Н2О.

Тема: Окисно-відновні процеси Варіант – 12


1. Визначте ступінь окиснення Сульфуру (S) в наступних сполуках: Н2SО4, Н2SО3, Сr2(SО4)3 .


2. Складіть схеми двох гальванічних елементів, в одному з яких нікель (Нікол) – катод, а в іншому – анод. Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються при роботі цих елементів, і обчисліть значення ЕРС (див. додаток 2).


3. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу в окисно-відновній реакції. Вкажіть окисник та відновник. P + КМnО4 + Н2SО4 = H3PO4 + МnSО4 + K2 SО4


^ Тема: Гальванічні елементи. Електроліз ЕКСПРЕС-ТЕСТ

Тест № 1


1. У гальванічному елементі на аноді відбувається...

а) відновлення; в) реакція диспропорціонування;

б) окиснення; г) дисоціація.


2. Окисно-відновний процес, який відбувається під дією сталого електричного струму, називається:


а) гальванічний; в) електролітична дисоціація;

б) гідроліз; г) електроліз.


3. При електролізі розплаву КОН на аноді виділиться...


а) О2; б) калій і Н2; в) калій; г) Н2; д) Н2О і О2.

Відповідь підтвердити схемою електролізу.


4. Який метал утворить гальванічний елемент з максимальною ЕРС у парі з міддю:


а) Pb; б) Zn; в) Bi; г) Al; д) Sn.


Наведіть схему гальванічного елемента. Обчисліть ЕРС (додаток 2).
^
ЕКСПРЕС-ТЕСТ Тема: Гальванічні елементи. Електроліз
Тема: Корозія металів Варіант – 1

1. Дайте загальне визначення корозії металів.

2. Залізний виріб покрили кадмієм. Яке це покриття – анодне чи катодне? Чому? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів корозії цього виробу при руйнуванні покриття, на вологому повітрі. Які продукти корозії утворюються?


^ Тема: Корозія металів Варіант – 2

1. Чим відрізняється хімічна корозія металів від електрохімічної?

2. Залізний виріб покрили хромом. Яке це покриття – анодне чи катодне? Чому? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів корозії цього виробу при руйнуванні покриття, на вологому повітрі. Які продукти корозії утворюються?


^ Тема: Корозія металів Варіант – 3

1. Які існують методи захисту від корозії?

2. Залізний виріб покрили цинком. Яке це покриття – анодне чи катодне? Чому? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів корозії цього виробу при руйнуванні покриття, на вологому повітрі. Які продукти корозії утворюються?


^ Тема: Корозія металів Варіант – 4

1. Дайте загальне визначення корозії металів.

2. Залізний виріб покрили міддю. Яке це покриття – анодне чи катодне? Чому? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів корозії цього виробу при руйнуванні покриття, у хлоридній кислоті. Які продукти корозії утворюються?


^ Тема: Корозія металів Варіант – 5

1. Чим відрізняється хімічна корозія металів від електрохімічної?

2. Залізний виріб покрили хромом. Яке це покриття – анодне чи катодне? Чому? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів корозії цього виробу при руйнуванні покриття, у хлоридній кислоті. Які продукти корозії утворюються?


^ Тема: Корозія металів Варіант – 6

1. Які існують методи захисту від корозії?

2. Залізний виріб покрили оловом. Яке це покриття – анодне чи катодне? Чому? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів корозії цього виробу при руйнуванні покриття, у нейтральному середовищі. Які продукти корозії утворюються?


^ Тема: Корозія металів Варіант – 7

1. Дайте загальне визначення корозії металів.

2. Залізний виріб покрили нікелем. Яке це покриття – анодне чи катодне? Чому? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів корозії цього виробу при руйнуванні покриття, на вологому повітрі. Які продукти корозії утворюються?


^ Тема: Корозія металів Варіант – 8

1. Чим відрізняється хімічна корозія металів від електрохімічної?

2. Залізний виріб покрили свинцем. Яке це покриття – анодне чи катодне? Чому? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів корозії цього виробу при руйнуванні покриття, у нейтральному середовищі. Які продукти корозії утворюються?


^ Тема: Корозія металів Варіант – 9

1. Які існують методи захисту від корозії?

2. Залізний виріб покрили кадмієм. Яке це покриття – анодне чи катодне? Чому? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів корозії цього виробу при руйнуванні покриття, у хлоридній кислоті. Які продукти корозії утворюються?


^ Тема: Корозія металів Варіант – 10

1. Дайте загальне визначення корозії металів.

2. Які процеси відбуваються при корозії оцинкованої залізної пластини при дефекті покриття у сульфатній кислоті? Складіть електронні рівняння анодного та катодного процесів. Вкажіть тип покриття (анодне чи катодне).


^ Тема: Корозія металів Варіант – 11

1. Чим відрізняється хімічна корозія металів від електрохімічної?

2. Як відбувається атмосферна корозія лудженого заліза при порушенні покриття?

Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів.


Тема: Корозія металів Варіант – 12

1. Які існують методи захисту від корозії?

2. Чому частини алюмінієвих виробів не можна з’єднувати мідними заклепками? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів корозії у нейтральному середовищі. Які продукти корозії утворюються?Немає коментарів:

Дописати коментар